BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

      Nhằm cổ vũ, khuyến khích, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo và nguồn lực to lớn trong thanh niên để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương BìnhThuận.Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm; đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

logo doan 1

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, để hoàn thành các Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế

images

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1231/QĐ-TTg, đề ra một số giải pháp, chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trọng tâm sau:

images

         Nghị định này quy định các chính sách trợ giúp và quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
         Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
images
       Tại phiên họp ngày 27-01-2010, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:
images
          Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm, có mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn hiện nay, đầu tư nhiều hơn vào khu vực sản xuất, tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động công ích, hợp tác liên doanh với nhau, với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong những năm tới, cần làm tốt những nhiệm vụ sau đây:
images

        Tạo lập môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng sinh trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

        Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện việc mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1000 tỷ đồng.

images

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan