BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
Br.tuyendung
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Kế hoạch số 473 -KH/TĐTN-TNNT về phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp Tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2021

      Nhằm cổ vũ, khuyến khích, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo và nguồn lực to lớn trong thanh niên để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương BìnhThuận.Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm; đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

logo doan 1

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan