BACHO

hienphap

 

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

No images found.

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

Bài ca thanh niên

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 
Những kỹ năng sau đây sẽ giúp khởi nghiệp viên vận hành doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn.http://ictnews.vn/khoi-nghiep/6-ky-nang-kinh-doanh-can-co-khi-khoi-nghiep-116154.ict
images
LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L): 4 TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG
Hay “NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG” là “NGƯỜI CÓ NHÓM MÁU L”
Ai khởi nghiệp thành công cũng đều có ít nhiều 4 tố chất LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L). http://khoi.nghiep.vn/ban-tron/4-to-chat-l-cua-nguoi-khoi-nghiep-thanh-cong.html
4L-4-to-chat-cua-nguoi-thanh-cong-696x464

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, để hoàn thành các Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế

images

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1231/QĐ-TTg, đề ra một số giải pháp, chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trọng tâm sau:

images

         Nghị định này quy định các chính sách trợ giúp và quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
         Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
images
       Tại phiên họp ngày 27-01-2010, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:
images
          Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm, có mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn hiện nay, đầu tư nhiều hơn vào khu vực sản xuất, tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động công ích, hợp tác liên doanh với nhau, với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong những năm tới, cần làm tốt những nhiệm vụ sau đây:
images

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn