BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Về việc triển khai văn bản của Trung ương

Thực hiện Công văn số 63-CV/TU, ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương Đảng” và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị”; nhằm kịp thời thông tin tới Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nắm được nội dung Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng về việc “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp” (viết tắt là Hướng dẫn số 13) và Kết luận số 71-KL/TW về “xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị” để thống nhất triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai Hướng dẫn, Kết luận lên website Tỉnh đoàn: www.tinhdoanbinhthuan.vn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan