BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối làm việc của cán bộ Đoàn theo tinh thần chỉ thị 01 TW Đoàn

Thứ tư, 27 Tháng 1 2016 14:16

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, là người đại diện cho quyền lợi hợp pháp của thanh niên; Đoàn còn là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Do đó, Đoàn cần mở rộng dân chủ và phát huy dân chủ với thanh niên.


canbodoan


 Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17-5-2013 Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn là cấp thiết nhằm khuyến khích cán bộ đoàn rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn; cao hơn nữa là nhằm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.


Chỉ thị 01 đã đề ra Tám việc nên làm: (1) Xung kích; (2) Trách nhiệm; (3) Gương mẫu; (4) Trung thực; (5) Sáng tạo; (6) Thân thiện; (7) Thường xuyên học tập; (8) Tích cực rèn luyện kỹ năng và Tám việc không nên làm: (1) Phát ngôn không đúng; (2) Làm việc hình thức, đối phó; (3) Quan liêu, hành chính hóa; (4) Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; (5) Không chấp hành kỷ luật; (6) Thiếu tinh thần đoàn kết; (7) Thiếu ý chí đấu tranh; (8) Thiếu chuẩn mực trong cuộc sống.

 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận để đề ra Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm. Trong bài báo Dân vận, viết vào ngày 15 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 12 chữ, gồm 6 tác phong người cán bộ dân vận cần có là: Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Cụ thể là: Óc nghĩ – thể hiện kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của người cán bộ; Mắt trông – tác phong đi sâu, đi sát cơ sở, gần gũi nhân dân; Tai nghe – nắm bắt thông tin và diễn biến tư tưởng của quần chúng, biết lắng nghe dân nói và nói cho dân hiểu; Chân đi – thường xuyên xuống cơ sở, chống bệnh quan liêu, hành chính hóa; Miệng nói – biết tuyên truyền vận động, thuyết phục quần chúng; Tay làm – gương mẫu trước quần chúng, nói đi đôi với làm.


Theo tôi,để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm cho phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Cần cụ thể vào từng loại cán bộ đoàn để có thể đo được, đánh giá được kết quả thực hiện.


Trong điều kiên hiện nay, các cấp bộ Đoàn có thể xem xét  bổ sung thêm một số việc cần thiết sau đây: (1) Cán bộ đoàn phải biết tuyên truyền vận đông và thuyết phục thanh niên; (2) Cán bộ đoàn phải gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẽ với thanh niên; (3) Cán bộ đoàn phải biết khuyến khích, biểu dương thanh niên; (4) Cán bộ đoàn phải thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; (5) Cán bộ đoàn phải biết làm công tác tư vấn và tham vấn thanh niên; (6) Cán bộ đoàn phải biết tổ chức diễn đàn thanh niên: (7) Cán bộ đoàn phải biết tổ chức đối thoại với thanh niên, trong đó có đối thoại chính sách; (8) Cán bộ đoàn phải thường xuyên chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên.


Tùy theo điều kiện cụ thể để các cấp bộ Đoàn vận dụng những nội dung trên vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.


Một số giải pháp thực hiện Chỉ thị 01


Trong thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã chỉ ra rằng, việc đề ra chủ trương, chương trình, kế hoạch khó một thì việc triển khai thực hiện còn khó hơn mười lần. Trong quy trình xây dựng văn bản chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn: (1) Nghiên cứu tình hình; (2) Đề ra ý tưởng; (3) Xây dựng dự thảo và góp ý; (4) Hoàn thiện và trình ký văn bản; (5) Triển khai thực hiện, gồm: Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; Xây dựng mô hình nếu thấy cần thiết; Triển khai rộng rãi xuống cơ sở; Chỉ đạo thực hiện; (6)  Kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng; (7) Sửa đổi bổ sung nếu thấy cần thiết; (8) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện.


Tám bước trong Quy trình trên có 4 bước (từ bước thứ 5 đến bước thứ 8) là các giải pháp để đưa chủ trương, quyết định của các cấp bộ Đoàn vào cuộc sống. Trong bốn giải pháp này, giải pháp nào cũng quan trọng, chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Cần lưu ý đến bước thứ 5 về triển khai thực hiện. Vì, bước này, hiện nay là bước yếu nhất của các cấp bộ Đoàn. Do đó, để đưa Chỉ thị 01 vào cuộc sống, cần quan tâm đến các giải pháp sau: Thứ nhất, Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 01 đến đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở; Thứ hai, Xây dựng mô hình áp dụng Tiêu chí đánh giá tác phong và lề lối làm việc của cán bộ đoàn các cấp;  Tổ chức ký cam kết thực hiện của cán bộ đoàn; Thứ ba, Triển khai đồng bộ xuống các cơ sở Đoàn; Thứ tư, Tăng cường kiểm tra, đánh giá tác động của Chỉ thị 01; Thứ năm, Làm tốt công tác đánh giá cán bộ và công tác thi đua khen thưởng. Việc thường xuyên đánh giá cán bộ đoàn các cấp là cần thiết. Có thể thực hiện ba kênh để đánh giá cán bộ đoàn: (1) Đánh giá của các cấp bộ Đoàn; (2) Đánh giá của các cấp ủy Đảng; (3) Đánh giá của đoàn viên và thanh niên.


Xây dựng tiêu chí cụ thể của Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm cho cán bộ từng cấp


 Qua nghiên cứu kỹ Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm được nêu trong Chỉ thị 01 và Bản Hướng dẫn số 35 ngày 25-2-2014, tôi nhận thấy đó còn đang là những nội dung chung chung cho tất cả cán bộ đoàn các cấp, rất khó đánh giá, xếp loại. Để có thể đánh giá khách quan việc cán bộ đoàn các cấp thực hiện như thế nào đối với Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm, cần xây dựng tiêu chí cho cán bộ đoàn từng cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở.


Tiêu chí nói chung là tính chất, dấu hiệu làm căn cứ đánh giá, phân loại một sự vật, một việc làm nào đó. Còn tiêu chí của Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm là căn cứ để nhận xét, đánh giá mức độ đạt được của cán bộ đoàn các cấp trong việc rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối làm việc. Tiêu chí là thước đo cụ thể để có thể đánh giá bằng định lượng việc thực hiện của từng loại cán bộ đoàn.


Tôi cho rằng, Chỉ thị 01 còn được thực hiện trong một thời gian dài. Do đó, Trung ương Đoàn nên giao cho một ban chức năng nghiên cứu xây dựng Tiêu chí đáng giá việc thực hiện Tám việc nên làm và Tám việc không nên làm đối với cán bộ đoàn các cấp.


Cán bộ đoàn cần có lề lối làm việc mới


Chúng ta đều biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính tri – xã hội của thanh niên, là người đại diện cho quyền lợi hợp pháp của thanh niên; Đoàn còn là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Do đó, Đoàn cần mở rộng dân chủ và phát huy dân chủ với thanh niên. Để phát huy dân chủ với thanh niên, cán bộ đoàn các cấp cần thực hiện một số nhiệm vụ (có thể gọi là lề lối làn việc) mới là:


Một là,Cán bộ đoàn cần biết tư vấn cho thanh niên. Đây là lề lối làm việc mới của cán bộ đoàn. Vì hiện nay, các đối tượng thanh niên có nhiều nhu cầu, tham gia nhiều hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội…Do đó, cán bộ đoàn cần biết tư vấn cho thanh niên. Thí dụ: Tư vấn về hướng nghiệp, học nghề, lựa chọn việc làm, tư vấn cho thanh niên về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và hạnh phúc gia đình…


Hai là,Cán bộ đoàn cần biết tham vấn thanh niên. Tức là cán bộ đoàn phải biết nghe ý kiến, tổng hợp ý kiến của thanh niên về mọi mặt của đời sống xã hội để xây dựng kế hoạch công tác hoặc để phản ảnh với các cơ quan có liên quan.


Ba là,Cán bộ đoàn cần có kỹ năng tổ chức diễn đàn thanh niên. Diễn đàn thanh niên được tổ chức theo các chuyên đề và các đối tượng để lắng nghe ý kiến, sáng kiến, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu…của thanh niên.


Bốn là,Cán bộ đoàn cần biết tổ chức đối thoại với thanh niên, nhất là đối thoại chính sách phát triển thanh niên. Đối thoại là một hình thức nhằm phát huy dân chủ với thanh niên. Các cấp bộ Đoàn, các cấp ủy Đảng và chính quyền tham gia đối thoại với thanh niên để nghe thanh niên nói và trao đổi để thanh niên hiểu. Từ đó có thể hình thành nên ý tưởng về chính sách phát triển thanh niên. 


Năm là,Cán bộ đoàn cần biết huy động thanh niên tham gia vận động chính sách và pháp luật nói chung, chính sách và pháp luật về phát triển thanh niên nói riêng. Thời kỳ mới, rất cần phát huy dân chủ đối với thanh niên trong khâu xây dựng chính sách và pháp luật. Vận động chính sách là một việc làm mới đối với thanh niên. Thực chất của công tác này là việc huy động thanh niên vận động người hoặc tổ chức làm chính sách và pháp luật đề ra chính sách và pháp luật có lợi cho thanh niên.


Trong quy trình xây dựng chính sách và pháp luật có các khâu sau: (1) Nghiên cứu tình hình thanh niên và tổng quan chính sách, pháp luật về phát triển thanh niên; (2) Đề ra ý tưởng cho một chính sách và pháp luật cụ thể; (3) Dự thảo chính sách và pháp luật; (4) Tuyên truyền giới thiệu về chính sách và pháp luật đang dự thảo; (5) Huy động thanh niên tham gia vận động chính sách và pháp luật (góp ý, đề xuất nội dung mới…); (6) Hoàn thiện và trình ký văn bản chính sách và pháp luật; (7) Tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật đến thanh niên; (8) Kiểm tra, đánh giá và giám sát việc thực hiện; (9) Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chính sách và pháp luật đã có.


Sáu là,Cán bộ đoàn cần biết phương thức chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên. Việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên là một trong những chức năng quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Làm tốt chức năng này cũng chính là thực hiện giải pháp vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. Để làm tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên, cán bộ đoàn cần hiểu biết về tình hình thanh niên, hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên, hiểu biết về nhu cầu của thanh niên.


TS. TRẦN VĂN MIỀU

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan