Hướng dẫn vay vốn 120 kênh TW PDF. In Email
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
          BCH TỈNH BÌNH THUẬN
   ***                                                                Phan Thiết, ngày 02 tháng 02 năm 2009
   Số: 15 HD/ĐTN

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm
nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn
 
--*--
 
        - Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 71/2005/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung;
       - Căn cứ hướng dẫn số 11 HD/TƯĐTN ngày 22/10/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các huyện, thị, thành Đoàn thực hiện cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

    1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh do Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên làm chủ, Hộ gia đình trẻ kinh doanh cá thể.

    2. Hộ gia đình Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên tham gia mô hình kinh tế hợp tác, Hợp tác xã thanh niên; khuyến khích ưu tiên nguồn vốn vay cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đỉnh trẻ kinh doanh cá thể thu hút thêm lao động, tạo việc làm mới và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.
Lưu ý: Hạn chế duyệt hồ sơ vay vốn của các dự án nhỏ, lẻ theo nhóm hộ.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN.

    1. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh:

       - Phải có dự án vay vốn khả thi, ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp, tạo được việc làm mới, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định.
       - Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện nơi thực hiện dự án.
       - Có tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định pháp luật.

    2. Đối với hộ gia đình:

       - Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi vay vốn thực hiện dự án.
       - Phải đảm bảo tạo thêm tối thiểu 01 việc làm mới.
      - Dự án phải nên rõ địa điểm, hoạt
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và phải được chính quyền địa phương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện nơi thực hiện dự án xác nhận.

III. MỨC VỐN, THỜI HẠN VÀ LÃI XUẤT VAY

    1. Mức vốn vay:


      1.1 Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/01 lao động được tạo việc làm mới.
      1.2 Đối với các Hộ gia đình: Mức vay tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ gia đình.

    2. Thời hạn vay:

      2.1 Thời hạn tối đa 12 tháng áp dụng với:
          - Chăn nuôi gia súc, gia cầm.
          - Trồng cây lương thực, hoa màu có thời gian sinh trưởng dưới 12 tháng.
          - Kinh doanh nhỏ, dịch vụ.
      2.2 Thời hạn tối đa 24 tháng áp dụng với:
          - Cây công nghiệp ngắn ngày, cây hoa màu có thời gian sinh trưởng trên 12 tháng.
          - Nuôi thủy sản, hải sản, con đặc sản.
          - Chăn nuôi gia súc sinh sản, đại gia súc lấp thịt.
          - Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến (nông, lâm, thổ, hải sản).
      2.3 Thời hạn tối đa 36 tháng áp dụng với:
          - Chăn nuôi đại gia súc sinh sản, lấy sữa, lấy lông, lấy sừng.
          - Đầu tư mua thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải thủy, bộ loại vừa và nhỏ, ngư cụ nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.
          - Chăm sóc, cải tạo vườn cây ăn trái, cây công nghiệp.
      2.4 Thời hạn tối đa 60 tháng áp dụng với:
          - Trồng cây ăn quả, cây nguyên liệu, cây công nghiệp dài ngày.

    3. Lãi xuất cho vay:

        Lãi xuất cho vay chung là 0,65%/tháng; riêng lãi xuất cho vay đối với hộ nghèo ở vùng III và các xã đặt biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa là 0,6%/tháng.


IV. XÂY DỰNG DỰ ÁN, LẬP HỒ SƠ VAY VỐN.


    1. Xây dựng dự án:

       Các đối tượng có nhu cầu vay vốn, chủ dự án lập hồ sơ theo hướng dẫn của Ngân hành CSXH địa phương. Dự án nêu rõ nội dung, mục tiêu, hiệu quả kinh tế và cam kết thu hút lao động mới, sử dụng vốn đúng mục đích.
       - Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là chủ dự án phải lập dự án theo mẫu 1b (gởi kèm)
       - Đối với dự án vay theo nhóm hộ gia đình: Chủ dự án phải lập dự án theo mẫu 1b (gởi kèm)
       - Đối với các hộ cùng tham gia một dự án (dự án nhóm hộ): chủ hộ (người vay vốn) phải làm đơn tham gia dự án theo mẫu 2 (gởi kèm) sau đó gởi chủ dự án.
       - Đối với hộ gia đình trẻ kinh doanh cá thể vay trên 20 triệu đồng thì chủ hộ làm chủ dự án và lập dự án theo mẫu 1a.

    2. Lập hồ sơ vay vốn:

        Hồ sơ vay vốn được lập thành 04 bộ (01 bộ lưu TW Đoàn, 01 bộ lưu Tỉnh Đoàn, 01 bộ lưu Ngân hàng CSXH và 01 bộ lưu chủ dự án) cụ thể như sau:
       2.1 Đối với dự án cơ sở sản xuất kinh doanh hồ sơ gồm:
          - Dự án có xác nhận của UBND cấp xã và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn.
          - Đối với các đối tượng có mức vay trên 30 triệu đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định.

      * Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, cần có một trong các giấy tờ sau:
         - Bản sao hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng thực của UBND cấp xã (đối với tổ hợp tác);
         - Bản sao giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định Trang trại theo quy định tại mục III thông tư liên tịch số 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp&PTNT và Tổng cục thống kê về “Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại” (đối với chủ trang trại).
         - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với hộ kinh doanh cá thể, Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo luật doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật).
         - Bản sao quyết định thành lập (đối với Trung tâm giáo dục lao động – xã hội).
       2.2 Đối với dự án vay theo nhóm hộ hồ sơ gồm:
          - Dự án có xác nhận của UBND cấp xã và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn.
          - Đơn tham gia dự án của từng hộ gia đình có xác nhận của UBND cấp xã về việc cư trú hợp pháp của người vay vốn hiện đang cư trú trên địa bàn.

V. THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN.

    1. Thẩm quyền, phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án:

      1.1 Thẩm quyền thẩm định và trình duyệt vay:
          - Ngân hàng CSXH các huyện, thị (đối với các huyện, thị Đoàn) và Ngân hàng CSXH tỉnh (đối với thành Đoàn Phan Thiết) (Sau đây gọi tắt là Ngân hàng CSXH địa phương) chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, đảm bảo các chỉ tiêu tạo việc làm mới và bảo toàn vốn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.
      1.2 Thẩm quyền duyệt vay:
          - Dự án đến 100 triệu đồng do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn duyệt vay; cơ quan thực hiện thẩm định và đề nghị duyệt vay là Ngân hàng CSXH cấp huyện trực thuộc cấp tỉnh.
          - Dự án vay từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng do Trung ương Đoàn duyệt vay; cơ quan thực hiện thẩm định và đề nghị duyệt vay là Ngân hàng CSXH tỉnh.

    2. Tiếp nhận và thẩm định dự án:

      2.1 Ngân hàng CSXH địa phương có trách nhiệm hướng dẫn người vay vốn lập dự án, tiếp nhận hồ sơ vay vốn và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp hướng dẫn người vay vốn lập và hoàn chỉnh hồ sơ dự án; khi tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận hồ sơ trao cho chủ dự án (hoặc người được ủy quyền hợp pháp). Giấy biên nhận ghi rõ: Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ; những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.
      2.2 Ngân hàng CSXH địa phương có trách nhiệm thẩm định dự án theo mẫu 3a, 3b (gởi kèm).
      2.3 Ngân hàng CSXH địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án theo thẩm quyền duyệt vay đã nêu tại khoản 1.2, mục 1, phần V hướng dẫn này. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng CSXH địa phương có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.
      2.4 Trong thời gian nêu trên, nếu chưa trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án thì Ngân hàng CSXH phải nêu rõ lý do cho người xin vay biết.

    3. Thời gian phê duyệt:
      - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra quyết định phê duyệt dự án thì có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để cơ quan trình phê duyệt thông báo cho đối tượng xin vay vốn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

    1. Trách nhiệm của Tỉnh Đoàn:

      - Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn về định hướng cho vay, mục tiêu sử dụng vốn vay, tổ chức thẩm định các dự án đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho các đối tượng vay vốn.
      - Phân bổ nguồn vốn (gồm vốn thu hồi tại các địa phương, thu hồi vốn quá hạn và vốn mới bổ sung).
      - Giám sát tình hình thực hiện vốn vay của các huyện, thị, thành Đoàn. Phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình ở các địa phương.
      - Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác vay vốn của các huyện, thị, thành Đoàn.
      - Tiếp nhận hồ sơ vay vốn và duyệt vay vốn đối với những dự án có mức vay đến 100 triệu đồng.
      - Tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn, phối hợp Ngân hàng CSXH tỉnh tiến hành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt các dự án có mức vay từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
      - Điều chuyển vốn vay từ địa phương thực hiện kém hiệu quả đến những địa phương sử dụng và phát huy tốt nguồn vốn vay.
      - Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về Trung ương Đoàn.

    2. Trách nhiệm của các huyện, thị, thành Đoàn:
      - Quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân bổ.
      - Chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát nắm bắt thực trạng tổ chức và hoạt động của các loại hình tổ hợp tác và các hình thức hợp tác hiện có trong đoàn viên, thanh niên, nắm bắt nhu cầu về vốn của các tổ chức này để từ đó có hình thức ưu tiên, hỗ trợ vốn kịp thời.
      - Ưu tiên vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại trẻ, tạo nghề mới, … thu hút nhiều lao động tạo việc làm mới cho thanh niên, hạn chế xét vay các dự án nhỏ, lẻ theo nhóm hộ; kết hợp cho vay vốn với việc xây dựng mô hình thực hiện phong trào “Bốn mới”.
      - Sau khi rà soát nhu cầu vay vốn trong đoàn viên, thanh niên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn chủ động hướng dẫn lập các dự án vay vốn và thông báo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để biết. Căn cứ vào nhu cầu vay vốn và mức hiệu quả của các dự án vay vốn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ có sự lưu chuyển vốn thích hợp. Đồng thời có cơ sở đề xuất, kiến nghị Trung ương Đoàn bổ sung vốn trong những năm tiếp theo.

    3. Thời gian thực hiện:

      Hướng dẫn này thay thế cho các hướng dẫn khác trước đây của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm kênh TW Đoàn” và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

      Trên đây là hướng dẫn thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Tỉnh Đoàn (Qua Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị) để giải quyết./.

 
Nơi nhận:
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
- Ban TNNT TW Đoàn; (đề b/c)

- NHCSXH tỉnh (để p/h)

- NHCSXH các huyện, thị (để p/h)  
- Các huyện, thị, thành Đoàn;
- TT TĐ;
- Lưu VT, Ban TNNT.
 
 
 
 
Lê Huy Toàn
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

Đăng nhậpThư viện ảnh

Liên kết website

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

     
     

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3293
mod_vvisit_counterHôm qua3541
mod_vvisit_counterTrong tuần6834
mod_vvisit_counterTrong tháng68254

Số người trực tuyến 23

Thăm dò dư luận

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận - Tỉnh đoàn Bình Thuận Địa chỉ: Số 04 Lê Hồng Phong - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận. Điện thoại:(84)(62) 3822798.Fax: (84)(62) 3822557. Email:tinhdoan@binhthuan.gov.vn
Trang chủLên đầu trang
echo '
moncler outletmoncler outlet onlinepiumini moncler outletwoolrich outletmichael kors outletmichael kors outletmichael kors outletmichael kors outletmichael kors outletmichael kors uk outletmichael kors outlet ukmichael kors outlet ukmichael kors factory outletmichael kors handbagsmichael kors outlet onlinemichael kors outlet storemichael kors watches outletmichael kors outletmichael kors ukmichael kors outletsac michael kors pas chersac michael kors pas chersac michael kors pas chersac michael kors pas chermichael kors pas chersac michael kors pas chermbt scarpe outletmbt scarpembt scarpe outletmbt scarpe outletmbt scarpe outletmbt outletmbt scarpe outletmbt outlet
';