BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Vai trò, kinh nghiệm của tổ chức Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi

Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 09:55

Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thanh niên đã được triển khai, đạt được nhiều kết quả. Hệ thống pháp luật, công tác quản lý Nhà nước về thanh niên ngày càng được hoàn thiện. Việc giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong từng giai đoạn lịch sử không ngừng được tăng cường và hoàn thiện sao cho phù hợp với tình hình mới. 

hanhtrinhviengvothisau

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… đã tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, nhân cách cao đẹp ở mỗi thanh niên.

Giáo dục thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng tin cậy giao nhiệm vụ là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên huyện nhà đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện và cống hiến. Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn đã được truyền tải tới đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều phương thức mới như sân khấu hóa, nghệ thuật hóa. Đoàn đã tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, các công nghệ mới để tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền thanh niên của Đoàn đã và đang được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, Đoàn đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an tiếp cận, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh niên chậm tiến tiến bộ.

hoithittpcmatuy2018

Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội, sự nỗ lực của Đoàn thanh niên các cấp, công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi đã thu được nhiều kết quả tích cực. Đoàn viên, thanh thiếu nhi ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đại bộ phận đoàn viên thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.

hopmattuyenduongtn

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận nhận, công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Nhiều đoàn thể chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chống phá nhằm vào các chủ nhân tương lai của đất nước. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thanh thiếu nhi chưa kịp thời và hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. Vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục đoàn viên thanh niên chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Một bộ phận đoàn viên thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khả năng hội nhập của thanh niên còn nhiều hạn chế. Những hạn chế trên có trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra tiếp tục tồn tại. Đặc biệt, nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Những yếu tố đó tác động mạnh mẽ đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và đặt ra yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Đảng và Nhà nước, cả hệ thống chính trị cần đầu tư đúng mức cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi; triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Riêng đối với tổ chức Đoàn thanh niên xác định tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Cần phải tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi học tập, lao động, cống hiến vì đây là lực lượng xây dựng dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn, nhất là Internet trong việc định hướng, giáo dục thanh niên.

Hai là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với thực hiện sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên thanh niên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, nhất là ở địa bàn nhạy cảm. Tăng cường phối hợp với các ban nghành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Ba là, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi; cùng với nhà trường, xã hội giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa; ông, bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; vợ chồng hòa thuận; gia đình đoàn kết… Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân giúp thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hóa, nghĩa tình; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của đất nước.

Bốn là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội phù hợp với yêu cầu, tình hình mới. Không ngừng nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng./.

Việt Văn - Huyện đoàn Hàm Tân - TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan