BACHO

hienphap

BR.vbbh dn23
BR.tuyendung
 

Video

vankien

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

Bài ca thanh niên

BR.triannguoithay


BR.gopyxdd


 

25/02/2017: Ra quân Tháng Thanh niên năm 2017

21/02/2017: Tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

3-4/02/17: Tổ chức tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu căn cứ kháng chiến Sa Lôn, huyện Hàm Thuận Bắc.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn