BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Đa dạng các hình thức học tập lý luận chính trị trong tuổi trẻ Công an tỉnh

Thứ tư, 25 Tháng 9 2019 11:06

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện quy định chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022, nhất là các điểm nhấn trong năm như đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, triển khai phong trào thi đua “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 – 2023, tuổi trẻ Công an tỉnh đã triển khai da dạng các hình thức học tập đến với đoàn viên và các cơ sở đoàn trực thuộc.

73241323 410610719603685 8625088761878806528 n

 

Theo đó, việc tổ chức học tập lý luận chính trị được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai thông qua các hoạt động thực tiễn, lồng ghép vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị là tiêu chí hàng đầu được quán triệt đến các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện.

Xác định lý luận chính trị là nội dung trọng tâm, cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, việc thực hiện quy định chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 - 2022; trong đó luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công an trong tỉnh.

Trên cơ sở nền tảng lý luận chính trị được trang bị trong các trường CAND, đoàn viên Công an tỉnh tiếp tục học tập, phát huy tính tự nghiên cứu, trau dồi để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hình thức học tập lý luận chính trị với nội dung đa dạng, phong phú, bám sát Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Ngành, vận dụng lý luận phù hợp với thực tiễn công tác của Công an tỉnh.

Theo đó, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên Công an trong tỉnh đã được học tập, triển khai Nghị quyết thông qua các lớp tập huấn, hội nghị, họp ban chấp hành, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, các hoạt động phong trào đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề… Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chủ động công tác định hướng tư tưởng, sinh hoạt chính trị trong cán bộ đoàn, đoàn viên qua việc triển khai việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (chuyên đề dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên) gắn với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Công an Bình Thuận thời kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022 và phong trào “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 – 2023 được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: hội nghị, hội thi, phát động đợt sinh hoạt chính trị, đợt thi đua, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt cho đội ngũ cán bộ đoàn…

Cấp cơ sở đã tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, tuyên truyền giới thiệu 6 bài học lý luận chính trị thông qua các kênh thông tin của Đoàn; tổ chức trao đổi, thảo luận tại sinh hoạt chi đoàn; tổ chức thi viết, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về nội dung các bài học lý luận chính trị. Đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong triển khai 6 bài học lý luận chính trị, tiêu biểu như: thi tìm hiểu pháp luật điều tra hình sự, chủ quyền biển đảo gắn với 6 bài học lý luận chính trị (các Chi đoàn PA06- PA09, PC09, PA04); sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng sử dụng mạng xã hội và khai thác dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh (Chi đoàn PA02), sinh hoạt pháp luật nghiệp vụ (Chi đoàn PA06-PA09, PC06-PX05), tọa đàm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn (Chi đoàn PX03) …  Kết quả, 100% các cơ sở đoàn trực thuộc đều tổ chức triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị.

Qua đó, giúp cho đoàn viên củng cố và nắm vững kiến thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lịch sử truyền thống của lực lượng CAND và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; ý nghĩa khoa học và thực tiễn về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác an ninh trật tự, các kiến xã hội khác có liên quan tới công tác Công an.

Có thể thấy rằng, ciệc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị đã được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

73524481 536579587157409 68700785038327808 n

 

75262160 1709119512556996 3758902158519435264 n

 

Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan