BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tổng kết 10 năm Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 13:52

Sáng ngày 09/10/2018, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được nâng lên. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được kết quả tích cực, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế như: chậm đầu tư cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và các thiết chế văn hóa cho thanh niên; những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên chậm được khắc phục; khả năng hội nhập quốc tế của thanh niên nói chung, đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó có đội ngũ cán bộ đoàn còn yếu; chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, nhất là khu vực địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, nhà máy có đông công nhân, người lao động còn yếu; các phong trào thanh niên kết quả còn thiếu bền vững...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể cần quan tâm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương; phát huy đúng mức vai trò quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền và công tác dân vận của hệ thống chính trị đối với công tác thanh niên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Công văn số 1080-CV/TU, ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc  sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức Đoàn các cấp; các cấp bộ Đoàn tập trung tăng cường nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên, nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội đủ sức đảm đương yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và làm tốt việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là những chính sách có liên quan đến công tác thanh niên./.

Nguồn: Văn phòng tỉnh ủy Bình Thuận - TVT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan