BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Phát huy vai trò của thanh niên trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ ba, 18 Tháng 9 2018 13:49

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thời gian vừa qua, BTV Tỉnh Đoàn đã và đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

hinhnghiquyet

Qua hơn một năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung triển khai hiệu quả các nội dung của Nghị quyết gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các tiêu chí, giá trị hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới.         

  Kết quả triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đi đôi với thực hiện nghiêm quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa XI), kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 27 CT/TU ngày 01/10/ 2012 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 21 ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…..trong năm 2018, cấp tỉnh đã tổ chức được 02 lớp quán triệt cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp từ tỉnh đến cơ sở (01 lớp quán triệt chuyên đề do Tỉnh ủy triển khai; 01 lớp quán triệt 02 chuyên đề do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai); cấp huyện tổ chức được 57 lớp quán triệt các chuyên đề theo quy định, thu hút gần 72 ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong năm, tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh thiếu nhi nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động giáo dục cho Đoàn thanh niên tổ chức được sự hỗ trợ của thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của xã hội. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng nhân các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn và quê hương Bình Thuận được tổ chức như: hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn, “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, nói chuyện truyền thống, tổ chức các hoạt động làm vệ sinh và thắp hương tưởng niệm các nghĩa trang liệt sĩ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…. Qua các hoạt động đã giáo dục cho thế hệ đoàn viên thanh niên hôm nay biết, hiểu và ghi nhớ sự đóng góp công sức, xương máu của các thế hệ cha anh đi trước cho quê hương, đất nước.   

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được các cấp bộ Đoàn thực hiện thường xuyên; việc đưa thông tin hoạt động từ cơ sở lên website của Tỉnh Đoàn được thực hiện kịp thời. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã chủ động đưa thông tin hoạt động của cơ sở lên trang mạng cộng đồng facebook để tuyên truyền; xây dựng các chuyên mục thanh niên, các trang hệ thống mạng, hệ thống không dây tại địa phương. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 02 Hội nghị báo cáo viên - Tuyên truyền viên để quán triệt, định hướng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Trung ương Đoàn; thông tin chia sẽ tình hình dư luận xã hội của thanh niên; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền nhân nhân

Việc bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Trong năm 2018 (tính đến ngày 10/8/2018) đã kết nạp 13.964 Đoàn viên mới; 905 đoàn viên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, xác định năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, do đó, bên cạnh xác định việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên là việc làm cấp thiết. Trong năm, cấp tỉnh đã tổ chức được 04 lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cấp huyện tổ chức được 54 lớp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Trong năm, các hoạt động, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên. Đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức được 01 đợt giám sát (Sở Kế hoạch đầu tư), cấp huyện đã tổ chức được 09 đợt giám sát các cơ quan, ban, ngành.

Công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch số 37 -KH/TĐTN-VP ngày 13/3/2018 về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ ra 08 hạn chế, khuyết điểm và đề ra 08 nhóm giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian đến. Đến thời điểm này, một số tồn tại, hạn chế đã đước Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã được khắc phục. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành rà soát những tồn tại, khuyết điểm, đề ra các giải pháp bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm và trong các đợt thi đua cao điểm tại các địa phương, đơn vị, từ đó giúp phong trào đoàn, Hội ngày càng phát triển.

Có thể nói, việc tiếp thu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên.Thông qua việc học tập, kiểm điểm, rà soát các biểu hiện “suy thoái”, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên đều có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhìn nhận đầy đủ và rõ nét hơn những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của mình và trong công tác Đoàn hiện nay, từ đó đề ra các giải pháp, phương pháp hiệu quả và thiết thực để khắc phục, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cùng chung tay xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Kim Huệ- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan