BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kết quả giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận

Thứ năm, 10 Tháng 9 2020 16:07

Ngày 01/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 245-KH/TĐTN-XDĐ về giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện các nội dung trong Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2017- 2020 theo Kế hoạch số 4263/KH-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh.

logoDoan1

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình thuận (Sở Nông nghiệp và PTNN) hàng năm đã ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của Ngành và đã chỉ đạo 29 đơn vị trực thuộc Sở căn cứ các Kế hoạch nêu trên, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của đơn vị. Đồng thời, kết hợp, lồng ghép các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh với chương trình, nhiệm vụ công tác năm của Ngành Nông nghiệp đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư Liên tịch, Quyết định của các Bộ, Ngành của Trung ương, Nghị Quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hỗ trợ đào tạo nghề thanh niên như: Về Chính sách Quy định về thu, quản lý học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; Chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên; Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Nội dung của Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận được Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến dưới nhiều hình thức đa dạng như thông qua các văn bản chỉ đạo, các buổi sinh hoạt của đoàn thanh niên. Qua đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và đối tượng thanh niên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho lực lượng thanh niên tại đơn vị. Qua 04 năm triển khai thực hiện Chương trình, cấp ủy, lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh; kịp thời tổ chức thực hiện các giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 05/2/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan và các địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ sở xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm truyền thống qua đó làm thương hiệu cho các sản phẩm ngành nghề khác; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí đủ quỹ đất cho phát triển ngành nghề nông thôn trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế họach đào tạo nghề; Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề nông thôn trong việc tham gia hội chợ triển lãm, tham gia học tập và xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật Thực hiện các kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Tỉnh đoàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở đã tăng cường xây dựng mô hình trình diễn tiến bộ sản xuất trên lĩnh vực nông lâm và thủy sản để chuyển giao cho lực lượng thanh niên nông thôn.

Nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20/7/2012; Trong công tác xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lồng ghép tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong nông nghiệp cho đối tượng thanh niên nông thôn, trang bị những kiến thức cơ bản để thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2016-2020.

Nhìn chung, qua các giai đoạn triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (từ năm 2016 -2019) các nghề có tỷ lệ học viên tham gia học cao như: Trồng và chăm sóc cây thanh long; Trồng cây thanh long theo tiêu 3 chuẩn VietGap; Chăm sóc, cạo mủ cao su; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng rau an toàn; Bảo vệ thực vật… Sau khi được học nghề thì số lao động nông thôn có việc làm đạt khoảng 80%.

Trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình, Sở Nông nghiệp và PTNN đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2017- 2020, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách bồi dưỡng thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp với các Sở, ngành và Mặt trận, đoàn thể có liên quan được đẩy mạnh triển khai để thực hiện tốt các nội dung đề ra. Công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong hệ thống của Sở đồng bộ, thống nhất nội dung triển khai đảm bảo theo kế hoạch. Việc tổ chức các lớp tập huấn, đạo tạo nghề nông nghiệp cho thanh niên trên địa tỉnh đạt được những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên nông thôn chưa tâm huyết và quan tâm đến việc tham gia các lớp tập huấn, các lớp đào tạo nghề nông nghiệp. Nguồn vốn cho thanh niên vay để đầu tư phát triển kinh tế còn hạn chế, vì vậy khó khăn cho việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đối với các dự án của thanh niên... Công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động thanh niên nông thôn tham gia các lớp tập huấn, các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho nông thôn chưa được sâu rộng.

Minh Hằng - XDĐ

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan