BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kết quả giám sát Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013-2017

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 10:45

Ngày 09/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT “về việc Giám sát Sở Kế hoạch và Đầu tư”, với nội dung giám sát là kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2013-2017. Trên cơ sở Báo cáo số 1959/BC-SKHĐT, ngày 21/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư “về việc kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 -2017”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức họp Đoàn giám sát nghiên cứu các văn bản có liên quan và nội dung theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Đoàn giám sát, Đoàn giám sát thống nhất sẽ tổ chức giám sát qua báo cáo đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận, giai đoạn 2013-2027:

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND, ngày 20/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020 đối với Sở Kế hoạch và đầu tư: “Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan ưu tiên huy động các nguồn lực trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài để đầu tư phát triển các công trình thanh niên và thực hiện chương trình phát triển thanh niên; Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản để thanh niên khởi nghiệp; đặc biệt là kiến thức về thành lập doanh nghiệp”

Căn cứ các nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rất quan tâm đến công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2020 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các nhiệm vụ được lồng ghép thực hiện trong chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, hàng năm có ưu tiên phân bổ kinh phí đầu tư các công trình văn hóa, thể dục thể thao, hổ trợ vốn đầu tư nhà văn hóa cấp xã…Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, Sở đã kêu gọi thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư cho Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận; tổ chức các lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản để thanh niên khởi nghiệp,…

Công tác phối hợp với các Sở, ngành triển khai thực hiện các nội dung liên quan được quan tâm đúng mức. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 02 khóa đào tạo (năm 2017) về khởi sự doanh nghiệp cho 90 học viên là đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, Ban giám đốc, cấp ủy chi bộ của sở đã quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Sở; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên Chi đoàn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo môi trường để đoàn viên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn chưa cụ thể về nhiệm vụ và giải pháp; công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-UBND, ngày 20/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được quan tâm thường xuyên.

Việc tham mưu phân bổ kinh phí để đầu tư các công trình thanh niên chưa nhiều.

Việc huy động các nguồn lực trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài để đầu tư phát triển các công trình thanh niên tuy được quan tâm nhưng chưa có nhiều công trình đầu tư từ nguồn vốn này.

Ban TCKT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan