BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: Thực hiện 6 đổi mới

Thứ năm, 10 Tháng 12 2020 08:33

     Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận diễn ra trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm đầu tư. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

z2230217464504 9aacffa5ec8f304f1cf3982d38f502e5


      Các nội dung, phương thức đổi mới được thực hiện cụ thể, ngắn gọn và có tính khả thi cao, được áp dụng trong toàn tỉnh. Công tác “Giáo dục chính trị, tư tưởng” đạt được những kết quả tích cực; công tác “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” được thực hiện tốt; công tác “Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị” được triển khai rộng khắp, từng bước đi vào chiều sâu, quy mô trong từng hoạt động, công trình, phần việc cụ thể được nâng lên; công tác “Vận động thanh niên học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” được thực hiện khá tốt; công tác “Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn” thường xuyên được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở; công tác “Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền và các ngành” được chủ động thực hiện và được đánh giá cao… đã tạo điều kiện thuận lợi tác động tích cực, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển.

      Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục cụ thể như: công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, dư luận xã hội trong thanh niên và nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi chưa được thực hiện thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác vận động tập hợp thanh niên tuy được triển khai nhưng chất lượng hoạt động chưa cao, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp thực tế công tác; công tác đi cơ sở định kỳ hàng tháng của cán bộ Đoàn chuyên trách chưa được thực hiện thường xuyên. Tình hình nhân sự cán bộ Đoàn chuyên trách tại cơ quan Tỉnh đoàn có sự biến động khá lớn về mặt tổ chức và nhân sự sau khi thực hiện việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn thuộc Tỉnh đoàn. Thanh niên địa bàn dân cư thiếu việc làm, thu nhập thấp, kinh tế khó khăn, thường xuyên rời địa phương đi làm ăn xa; một bộ phận thanh niên chưa có ý thức phấn đấu, rèn luyện, có lối sống cá nhân và ngại cống hiến dẫn đến số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội ở các địa bàn dân cư còn thấp. Các mô hình, hoạt động của Đoàn trên địa bàn huyện còn ít; thanh niên không có vốn, khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay. Nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động hàng năm của Đoàn nhìn chung rất thấp, không đảm bảo tổ chức thường xuyên các hoạt động phong trào của Đoàn, dó đó phần lớn các hoạt động của Đoàn cấp xã thường được diễn ra với tính chất và quy mô nhỏ, chưa thu hút được đông đảo thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức. Việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa bàn các xã rất khó khăn do thanh niên thường xuyên đi làm kinh tế xa nhà, dịch chuyển lao động từ nơi này sang nơi khác và ngược lại dẫn đến công tác nắm bắt thực lực đoàn viên, thanh niên tại địa bàn xã, phường, thị trấn còn nhiều hạn chế. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các Chi đoàn và đội ngũ bí thư, phó bí thư Chi đoàn thôn, khu phố rất hạn chế và rất ít, do đó cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên tại cơ sở. Đặc biệt trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động nên công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện một số hoạt động tập trung cấp tỉnh chưa được tổ chức kịp thời, một số hoạt động tập trung phải lùi thời gian tổ chức hoặc tạm dừng tổ chức để phòng chống dịch bệnh; bên cạnh đó, các hoạt động phong trào được tổ chức với quy mô nhỏ, gọn, hạn chế tối đa tập trung đông người... nên kết quả ở một số lĩnh vực mang lại chưa thật sự rõ nét.

      Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào thực chất, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung đổi mới 6 nội dung cụ thể. Đó là:

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Giáo dục chính trị, tư tưởng” theo hướng chú trọng giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi gắn với tổ chức hiệu quả phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các chương trình Đồng hành với thanh niên.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên”; thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn địa bàn dân cư. Chỉ đạo đạt kết quả việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình điển hình từ cơ sở.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị” theo hướng tập trung tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn bức xúc của địa phương, đơn vị.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Vận động thanh niên học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” theo hướng gần thanh niên, hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên từ đó tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp, thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn” theo hướng nắm chắc tình hình nhân sự, tình hình hoạt động cơ sở để tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền và các ngành”  theo hướng tổ chức Đoàn chủ động phối hợp, chủ trì tổ chức các hoạt giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

 Bích Diệu - Báo Bình Thuận

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan