BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn giai đoạn 2018-2021

Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 13:57

Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp Tỉnh bắt đầu từ tháng 01/2020 đến hết tháng 12/2020 và báo cáo kết quả đi công tác cơ sở gửi cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sau 03 ngày khi kết thúc đi cơ sở.

thuongtrucdicoso

Đ/c Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng đ/c Trương Minh Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn đi công tác cơ sở tại Thị xã La Gi

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 12-HD/TĐTN-TCKT, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn giai đoạn 2018 -2021” và Kế hoạch số 228 – KH/TĐTN- XDĐ, ngày 04/3/2020 về việc đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020, chủ trương này áp dụng đối với Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh; các đồng chí cán bộ, công chức các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Theo đó, cán bộ đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 2 tháng/năm (60 ngày), khuyến khích mỗi năm cán bộ đi công tác cơ sở nhiều hơn 2 tháng với các nội dung như: Theo chuyên đề điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động của đoàn cấp tỉnh tại cơ sở; tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động của cấp mình; kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.

thuongtrucdicosotaiLaGi2020

Báo cáo kết quả đi cơ sở trong năm được xây dựng là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm công tác năm của cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở được xem là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh./.

Anh Thư - QT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan