BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn - P.3: Những vấn đề về tổ chức Đoàn

Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 10:34

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn - P.3: Những vấn đề về tổ chức Đoàn

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn

I- CHI ĐOÀN

    1- Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi.
        Chi đoàn sinh hoạt định kỳ 01 tháng 01 lần.
        Chi đoàn trên địa bàn dân cư ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, ở các đơn vị mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi công tác khỏi địa bàn, cơ quan được Đoàn cấp trên xác nhận thì 03 tháng sinh hoạt ít nhất 01 lần.
    2- Các loại hình chi đoàn có tính chất đặc thù
        - Chi đoàn được thành lập trong các đội hình thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ, các đơn vị, tổ, đội, nhóm công tác, hợp tác xã v.v… có thời gian từ 6 tháng trở lên có thể trực thuộc Đoàn cấp trên trực tiếp nơi lập ra chi đoàn đó hoặc trực thuộc Đoàn cơ sở nơi các chi đoàn đó hoạt động.
        - Trong các khu tập thể, khu nhà trọ của công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy, xí nghiệp v.v… chưa có tổ chức Đoàn thì Đoàn xã, phường, thị trấn nơi đó tiến hành thành lập các chi đoàn trực thuộc. Các chi đoàn này sẽ là hạt nhân để tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại các đơn vị đó.
        - Việc thành lập chi đoàn ở những nơi đào tạo theo tín chỉ do Ban Chấp hành Đoàn trường căn cứ điều kiện cụ thể quyết định cho phù hợp.
        - Đối với những đơn vị có liên kết đào tạo, đoàn viên sinh hoạt và chịu sự quản lý của chi đoàn, Đoàn trường nơi đoàn viên học tập.
    3- Chi đoàn tạm thời
        - Trong các đội hình thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ, các đơn vị, tổ, đội, nhóm công tác v.v… có thời gian từ 1 tháng đến dưới 6 tháng và có từ 3 đoàn viên trở lên chuyển đến sinh hoạt và lao động, công tác ở cùng một địa bàn thì đoàn cấp trên trực tiếp nơi lập ra các đội hình trên có thể ra quyết định thành lập chi đoàn sinh hoạt tạm thời, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, Bí thư của chi đoàn đó và bàn giao cho nơi nhận.
        - Chi đoàn tạm thời có nhiệm vụ tổ chức hoạt động thực hiện nghị quyết của Đoàn cấp trên nơi đang sinh hoạt, lao động, công tác, quản lý đoàn viên, thu nộp đoàn phí và giữ mối liên hệ với cấp bộ Đoàn nơi thành lập.
        - Đoàn viên trong chi đoàn sinh hoạt tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như đoàn viên chuyển sinh hoạt tạm thời.
    4- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và sinh hoạt chi đoàn; tổ chức nghiên cứu, xây dựng mô hình để phát triển các loại hình chi đoàn có tính chất đặc thù; hướng dẫn hoạt động cho chi đoàn tạm thời phù hợp điều kiện, đặc điểm của địa phương và đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đoàn.

II- VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP ĐOÀN CƠ SỞ, CHI ĐOÀN CƠ SỞ

    1- Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ 02 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập Đoàn cơ sở.
Đối với xã, phường, thị trấn có từ 2 chi đoàn trở lên nhưng không đủ 30 đoàn viên vẫn thành lập Đoàn cơ sở.
    2- Những chi đoàn có tính chất đặc thù về nhiệm vụ chính trị, về địa giới hành chính hoặc đối tượng, được sự thống nhất của cấp uỷ Đảng cùng cấp (nếu có) thì thành lập chi đoàn cơ sở và do Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh hoặc tương đương quyết định.
Chi đoàn cơ sở được sử dụng con dấu theo quy định và có nhiệm vụ, quyền hạn tương đương Đoàn cơ sở.

III- TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

    1- Trường hợp đơn vị chủ quản cấp trên của doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài không có tổ chức Đoàn thì chi đoàn, Đoàn cơ sở sẽ trực thuộc huyện Đoàn, tỉnh Đoàn. Nếu đơn vị chủ quản cấp trên có tổ chức đoàn khối, Đoàn ngành thì chi đoàn, Đoàn cơ sở sẽ trực thuộc Đoàn khối, Đoàn ngành.
    2- Trường hợp có từ 03 đoàn viên trở lên đang làm việc trong cùng doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi chưa có tổ chức Đoàn song các đoàn viên này hiện đang cư trú trên cùng một địa bàn thì Đoàn cơ sơ nơi cư trú hoặc Đoàn cấp huyện có thể ra quyết định thành lập chi đoàn. Những đoàn viên này có trách nhiệm làm nòng cốt để tiến tới thành lập tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi đang làm việc.
    3- Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu và hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn.

IV- VỀ LIÊN CHI ĐOÀN

    1- Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều chi đoàn, có nhu cầu liên kết phối hợp thì có thể hình thành liên chi đoàn.
    2- Nhiệm vụ, quyền hạn liên chi Đoàn:
        - Hướng dẫn kiểm tra các chi đoàn trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên.
        - Xét và đề xuất với Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp những đề nghị của chi Đoàn về công tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật đoàn viên và cán bộ đoàn.
    3- Nhiệm kỳ của liên chi đoàn là 5 năm 2 lần.
        - Ban Chấp hành liên chi đoàn có số lượng từ 3 đến 11 uỷ viên và không nhiều hơn số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp.
        - Đoàn cấp trên trích tỷ lệ đoàn phí cho các liên chi đoàn hoạt động trong tỷ lệ đoàn phí được trích của cấp mình.
 

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan