BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
Br.tuyendung
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.gopyxdd


 

Thanh niên Bình Thuận vững tin, kiến quốc, lập nghiệp

Thứ ba, 10 Tháng 10 2017 08:33

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Để đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 - 2017, phóng viên Báo Bình Thuận, ban Biên tập Website và Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Bích Liên về một số kết quả đạt được trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

bttdl1

1. Phóng viên: Thưa chị!, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có những kết quả gì nổi bật?

- Đ/c lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ngành và xã hội; đặc biệt với sự nổ lực, phấn đấu của cán bộ, đoàn viên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Có thể khái quát một số nét nổi bật, đó là:

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn triển khai đạt nhiều kết quả tốt theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức, chú trọng giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, nêu gương điển hình tiên tiến; tạo môi trường để thanh thiếu nhi tự giáo dục, tự rèn luyện. Trong đó, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa triển khai bằng những chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, thiết thực với việc chú trọng duy trì các hoạt động tuyên dương, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở các cấp, các cuộc vận động: “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Thuận”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,... từng bước tác động tích cực đến ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã được tổ chức rộng khắp với nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Hai Phong trào “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và ”đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” đã phát triển rộng khắp trong các đối tượng thanh, thiếu niên với nội dung phong phú, thiết thực gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của thanh thiếu niên về vật chất lẫn tinh thần; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện thanh niên. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận Chung tay xây dựng nông thôn mới” được các cấp bộ Đoàn tham gia thực hiện có hiệu quả; qua đó thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận trong sự nghiệp xây dựng quê hương Bình Thuận và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng, “Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là chi đoàn địa bàn dân cư” đã được điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện hàng năm. Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội và đoàn viên từng bước được nâng lên. Đến cuối nhiệm kỳ, cán bộ Đoàn các cấp được trẻ hóa, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn của Quy chế cán bộ Đoàn.

 Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được triển khai thực hiện theo hướng chủ động: các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 18 NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả “Chương trình phát triển Thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2012-2020”. Việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu được triển khai thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được triển khai ở hấu hết các đối tượng đoàn viên; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đúng quy trình và đảm bảo chất lượng, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 28.631 đồng chí đoàn viên ưu tú, có 5.310 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó Có 65 đồng chí đảng viên mới được kết nạp từ học sinh, sinh viên.

Nhìn chung, các hoạt động Đoàn đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp, sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ. Điều đó chứng tỏ sự trưởng thành và ngày càng phát triển của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà góp phần tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

2. Phóng viên: Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong Đại hội lần này Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có những chương trình hành động nào nổi bật và trọng tâm nhất?

- Đ/c lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn:Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng; nhiều cơ hội thuận lợi để thanh niên phát triển đang mở ra trước mắt, nhưng đồng thời cũng không ít những khó khăn thách thức, trong đó vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc đồng hành, chăm lo hỗ trợ, giáo dục thanh niên là hết sức quan trọng.

Trên tinh thần đó, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ thảo luận, bàn bạc để thống nhất đưa ra các giải pháp trọng tâm, quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Đại hội xác định mục tiêu chính là Xây dựng thế hệ thanh niên Bình Thuận có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Động viên, khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện, sáng tạo thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách.

Để cụ thể hóa mục chung trên thành những chương trình, phong trào thiết thực, Đại hội sẽ thảo luận cụ thể hóa các nội dung hoạt động qua 11 nhóm chỉ tiêu trọng tâm với các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, Đại hội sẽ thảo luận các nội dung, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xung quanh 03 phong trào và 03 chương trình hành động lớn, đó là: Phong trào Thanh niên tình nguyện; Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và các chương trình Đồng hành với Thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Chương trình hỗ trợ Thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Đặc biệt, tại Đại hội, các đại biểu sẽ thể hiện quyết tâm trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn phải tham gia đóng góp vào một số chương trình lớn của Tỉnh, đó là:

- Triển khai các nhóm giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Tham gia ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận xanh - sạch - đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham gia ngăn chặn, đẩy lùi, giảm tỷ lệ thanh niên nghiện ma tuý, vi phạm an toàn giao thông góp phần xây dựng xã hội lành mạnh.

- Đổi mới phong cách làm việc, hướng hoạt động về cơ sở, sát và gần với nhu cầu chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong triển khai các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn.

3. Phóng viên: Thông qua kỳ Đại hội này, BTV Tỉnh Đoàn muốn gửi thông điệp gì đối với tuổi trẻ Bình Thuận?

- Đ/c lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII là Đại hội của sức trẻ, xung kích, sáng tạo. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Bình Thuận mong muốn được mang sức trẻ, tài năng của mình đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Nhân dịp Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm vững thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

Ngọc Hân - Minh Quang

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan