BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.gopyxdd


 

Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 08:24

Đó là nội dung trao đổi của ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về vai trò của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

PCTT


1- Thưa ông, ông có nhận xét, đánh giá như thế nào về vai trò của tổ chức Đoàn và Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh trong thời gian qua?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa: Trong những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng, các vấn đề xã hội được giải quyết căn bản hơn, đời sống người dân từng bước được cải thiện rõ nét, an ninh quốc phòng ổn định, khối đại đoàn kết được giữ vững. Đạt được kết quả đó, là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng lòng chung sức của nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò và sự đóng góp thiết thực của tổ chức Đoàn thanh niên và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Là lực lượng trẻ, có sức khỏe, nhiệt huyết, có tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận kiến thức mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật cộng với sự năng động, khát khao được cống hiến, thanh niên tỉnh nhà đã tham gia đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua, được thể hiện rõ nét ở một số lĩnh vực như: Tham gia xóa đói, giảm nghèo, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác tuyển quân, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, bão lũ, xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng chất lượng nguồn nhân lực, tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,… Cùng với đó là sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp theo hướng sát thực tế, bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đáp ứng được cơ bản nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nên đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, nhiều phong trào, chương trình, hoạt động, công trình, phần việc do Đoàn thanh niên các cấp triển khai đã xung kích đảm nhận những phần việc khó khăn, gian khổ, đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo để đóng góp và cống hiến, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.

2- Trong thời gian qua, phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh đã có những thành quả tích cực. Ông có thể cho biết về vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh nhà trong việc tham gia thực hiện vấn đề này như thế nào?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa: Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” nhằm huy động nguồn lực trong toàn xã hội, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo như tiến trình đề ra. Trong đó, Đoàn thanh niên có nhiệm vụ xây dựng tổ chức ở cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tổ chức các hoạt động phong trào thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều nội dung từ công tác tham gia tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu rõ và nhận thức đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đến công tác vận động phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia đóng góp thực hiện các tiêu chí. Trong 19 tiêu chí của nông thôn mới, có nhiều tiêu chí cần sự đóng góp của đoàn viên thanh niên. Có tiêu chí đóng góp trực tiếp, có tiêu chí đóng góp gián tiếp, có tiêu chí đóng góp qua phong trào, qua hoạt động cụ thể do tổ chức Đoàn phát động, có tiêu chí đóng góp thông qua đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Một số nội dung mà vừa qua vai trò của tổ chức Đoàn tham gia thể hiện khá rõ và được đánh giá cao như: Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông thôn nông thôn, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm hộ nghèo, tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh,… Có thể khẳng định lực lượng đoàn viên, thanh niên là một trong những chủ thể quan trọng của xây dựng nông thôn mới.

3- Thưa ông, trong thời gian tới Tỉnh sẽ có những chương trình, kế hoạch gì trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà. Ông có thể nêu một số vấn đề mang tính gợi mở mà tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có thể tham gia nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển ?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa: Với mục tiêu đặt ra là phấn đấu thực hiện hoàn thành các Chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, hiện nay và trong thời gian đến Tỉnh sẽ có nhiều chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Về kinh tế, tỉnh chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác thế mạnh để phát triển du lịch, các loại hình dịch vụ, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển các cây trồng, con nuôi lợi thế,… Để thực hiện được điều đó thì vấn đề đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch, giải quyết bài toán về chất lượng nguồn nhân lực được đặt lên hàng đầu, như vậy, với sức trẻ và là lực lượng kế cận sự nghiệp cách mạng của Đảng thì Đoàn thanh niên cần tham gia vào công tác phát triển nguồn nhân lực ở nhiều góc độ khác nhau, tham gia, xung kích trong phát triển kinh tế, tham gia tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ,… Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã định hướng hình thành 03 trung tâm mang tầm quốc gia: xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển; trung tâm chế biến sâu khoáng sản titan và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Qua đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần tích cực học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương Bình Thuận.

 Về mặt văn hóa- xã hội, mục tiêu đặt ra là giải quyết căn bản các vấn đề xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, nhất là các vấn đề: Giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nhân tài, bảo vệ môi trường, công tác đề ơn, đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách, phòng chống tham nhũng, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính… được Tỉnh tập trung thực hiện một cách đồng bộ. trong đó, không thể thiếu vai trò và sự đóng góp của lực lượng đoàn viên, thanh niên nên Tổ chức Đoàn cần phải có những chương trình, phong trào thật cụ thể để phát động cho đoàn viên thanh niên phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của mình, tham gia một cách hiệu quả.

          Xin cảm ơn ông !


ban biên tập

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan