BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Theo dấu chân Bác - 2021: "Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"

Thứ ba, 15 Tháng 12 2020 08:50

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” năm 1958, là thời điểm miền Bắc đang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế, thực hiện kế hoạch ba năm để phát triển sản xuất, bắt đầu thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp, kêu gọi bà con nông dân hăng hái vào tổ đổi công và hợp tác xã. Đó là những bước đi đầu tiên để đưa miền Bắc tiến dần lên CNXH, làm hậu thuẫn cho cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam và hết lòng hết sức chi viện cho cách mạng ở miền Nam.

Bac-Ho-va-tu-tuong-dao-duc-cach-mang

 

      "Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang" Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng", được viết vào tháng 12 năm 1958; trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì có một số cán bộ, đảng viên của Đảng đã phai nhạt đạo đức cách mạng, biểu hiện kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại; lòng tham ham muốn danh lợi, địa vị cho riêng mình, không đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, không làm đúng với chính sách và nghị quyết của Đảng, lời nói không đi đôi với việc làm; xa rời quần chúng, không được quần chúng tin theo… đã trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng. 

      Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò quan trọng của phẩm chất đạo đức đối với người làm cách mạng, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên được giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, quyết tâm suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân; thực hiện nghiêm chỉnh đường lối quan điểm, nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng; gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, lời nói đi đôi với việc làm, gặp việc khó không nản chí, đầu tầu làm trước để quần chúng noi theo, làm theo.

      Hiện nay, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; sự tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, những tiêu cực trong đời sống xã hội; đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm... trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; qua đó càng làm cho Đảng ta nhận rõ hơn giá trị tư tưởng về Lời của Bác Hồ và vai trò, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Theo Báo điện tử Quân đội Nhân dân Việt Nam

Anh Thư - Xây dựng Đoàn

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan