Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào lao động, sản xuất cho thanh niên

Thanh niên là lực lượng lao động lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạt hóa đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.

 

 

Mô hình trồng chanh không hạt kết hợp tưới nước tiết kiệm tại huyện Hàm Thuận Bắc

Hiểu được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thanh niên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ và tổ chức cho thanh niên sáng tạo, học tập nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ. Hàng năm, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào lao động, sản xuất cho thanh niên, trong 9 tháng đầu năm 2018 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho thanh niên kết hợp chuyển giao các mô hình kinh tế như:“Ứng dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quýt đường kết hợp với hệ thống tưới phun tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết”, “Xây dựng mô hình trồng chanh không hạt kết hợp tưới nước tiết kiệm tại huyện Hàm Thuận Bắc”…góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên từ đó giúp cho địa phương ngày càng phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn như: Nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện chưa nhiều, các mô hình chuyển giao chưa đa dạng mà chỉ tập trung cho nông nghiệp là chủ yếu, thanh niên còn e dè trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật hoặc chưa áp dụng nhiều… 

Để việc chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào lao động, sản xuất cho thanh niêntrong những năm tiếp theo thành công hơn, chúng ta cần chú trọng các yếu tố sau:

Một là phối hợp đẩy mạnh khâu tuyên truyền các chính sách, chương trình về khoa học công nghệ qua nhiều kênh, giúp thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Hai là phản ánh thực tế hoạt động đến từng cấp cơ sở để nắm chắc tình hình và có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời đối với các ứng dụng, sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

Ba là cần xem xét lựa chọn và tổ chức các lớp tập huấn về tiến bộ khoa học công nghệ cho thanh niên sát với nhu cầu thực tế, các mô hình, sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cần đi vào hướng tinh gọn, chất lượng để có thể nhân rộng hiệu quả.

Bốn là có định hướng về khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên có nhu cầu lập nghiệp, khởi nghiệp xây dựng các dự án, mô hình cụ thể ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó thu hút đông đảo thanh niên tham gia, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, miền núi.

Ngoài sự hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các bạn thanh niên cần nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nhằm làm chủ khoa học và công nghệ mới, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, thực hiện theo lời Bác đã căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Duy Linh - Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Bình Thuận - TVT


Các tin khác