Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn  là ở thanh niên". Nghĩa là, thanh niên là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai của đất nước. Trong thời đại hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng và toàn diện của nước ta hiện nay thì việc đổi mới luôn luôn được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ đầu tiên của thế hệ trẻ chúng ta, việc ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống đã tạo ra sự thay đổi và chuyển biến nhanh chóng về mặt xã hội. Điều đó vừa tạo thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc nắm bắt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. 

 

Trong những năm qua, hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã đạt những kết quả toàn diện trên các mặt: công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn đã xác định rõ nội dung trọng tâm và triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, đặc thù của Khối các cơ quan tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được quan tâm, củng cố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên. Các phong trào hoạt động được đổi mới theo hướng xác định trọng tâm, trọng điểm gắn sát với việc cụ thể hóa sự chỉ đạo của cấp ủy, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác chỉ đạo được tập trung đúng mức, tăng cường nắm bắt tình tình và định hướng hoạt động cơ sở, thường xuyên hướng dẫn, giúp cơ sở tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền giáo dục có lúc, có nơi vẫn còn nặng bề nổi, hình thức, chưa mang lại hiệu quả; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trên thực tế vẫn chưa thu hút được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của tất cả đoàn viên thanh niên. Trong chỉ đạo còn mang tính dàn trải, máy móc, tình trạng hành chính. Việc triển khai văn bản mặc dù cố gắn hạn chế nhưng chưa kịp khắc phục.

Với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thời gian tới, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng tổ chức của Đoàn thanh niên vững mạnh, phát huy tốt năng lực đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên, thông qua đó làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo công tác thanh niên, đòi hỏi Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phải linh động, nhạy bén không ngừng cải tiến, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động trong thời gian tới, cụ thể:

Một là: Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm gắn với phong trào 3 trách nhiệm và xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh trong công tác giáo dục về truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong Khối với các hình thức đa dạng như nghe báo cáo, hội thi, hái hoa dân chủ, tọa đàm, xem phim tư liệu, về nguồn….

Hai là: Tăng cường coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài: Việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao là một việc không thể thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức Đoàn cần tham mưu với cấp ủy và chính quyền trong việc xây dựng quy hoạch và đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên học tập. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên có tinh thần cầu tiến, tự học để nâng cao kiến thức, nhất là việc học sau đại học.

Ba là: Phát huy vai trò xung kích sáng tạo, huy động tiềm năng, trí tuệ của thanh niên tham gia xây dựng đất nước:

Đẩy mạnh hơn nữa“Phong trào sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên. Trong đó, chú trọng việc vận động đoàn viên thanh niên ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn; khuyến khích đoàn viên thanh niên chủ động đăng ký những sáng kiến, đảm nhận những Đề án, Đề tài khoa học; các cơ sở Đoàn chủ động đăng ký với Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo đơn vị và huy động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện một số công trình, phần việc của thanh niên phù hợp với khả năng của đơn vị.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cần vận động đoàn viên đi đầu trong việc cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bốn là: Đổi mới công tác cán bộ Đoàn

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn đảm bảo chất lượng là tạo nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy Đảng công tác quy hoạch cán bộ Đoàn đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Năm là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước với công tác thanh niên

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan cần quan tâm duy trì chế độ làm việc định kỳ với tổ chức Đoàn để nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn và định hướng hoạt động của Đoàn tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh niên về những vấn đề thanh niên quan tâm, lắng nghe thanh niên đề bạt những tâm tư, nguyện vọng và tham gia ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội với với việc xây dựng và thưc hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia các đề án, chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Có thể nói việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã thể hiện được sự đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò và quyền làm chủ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó cũng góp phần nâng cao vị thế của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh ngày càng vững mạnh và góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhà.

Một số hình ảnh:

 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN