Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Nhằm quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bằng các biện pháp cụ thể, phù hợp; quyết tâm xây dựng thế hệ trẻ Bình Thuận giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong tham gia hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, dám nghĩ, dám làm, tự lực vươn lên, cống hiến xây dựng quê hương Bình Thuận giàu mạnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã ban hành chương trình hành động số 01-NQ/TU ngày 14 tháng 12 năm 2015 về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Tuổi trẻ Bình Thuận dâng hoa viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Với nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xung quanh một số vấn đề: Nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; từ đó, xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, các hội quần chúng và các tầng lớp nhân dân đối với công tác này. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cũng như giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi.

Qua đó, đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đánh giá đúng thế mạnh cũng như những hạn chế của giới trẻ hiện nay. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoạt động và phát triển. Thực hiện định kỳ 06 tháng đối với cấp tỉnh, hàng quý đối với cấp huyện, hàng tháng đối với cấp cơ sở, cấp ủy đảng làm việc với ban thường vụ hoặc ban chấp hành Đoàn Thanh niên cùng cấp để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo công tác thanh niên. Đồng thời phổ biến kịp thời những thông tin chính thống về thời sự thế giới, tình hình trong nước và của tỉnh nhà nhất là những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của thanh niên, qua đó nắm bắt dư luận xã hội và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên.

Ngoài ra tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Bình Thuận; xây dựng, định hướng các giá trị “Tâm trong - trí sáng - Hoài bão lớn” trong thanh thiếu niên tỉnh nhà; chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bằng nhiều biện pháp, tăng cường và phát triển các hoạt động thể dục, thể thao, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các phong trào thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi, tạo môi trường rèn luyện, phát triển thể lực, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu nhi. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, học tập và vui chơi.

Mặt khác, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được tăng cường đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác thanh thiếu nhi; việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi đã được tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát huy vai trò trách nhiệm, từ đó phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động thực tiễn, để rèn luyện và từng bước trưởng thành.

Bên cạnh đó, thì công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nhất là tổ chức chức đoàn cấp xã, phường, thị trấn và trong các doanh nghiệp nhà nước cũng đã được chỉ đạo tập trung thực hiện; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục thông qua đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà thiếu nhi tỉnh, Trung tâm sinh hoạt và dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, trung tâm văn hóa, Nhà thiếu nhi cấp huyện; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh; duy trì và phát triển mới các loại hình câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, tập hợp, thu hút thanh thiếu niên vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Nhìn chung, trong những năm qua, trên cơ sở chương trình hành động này, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã chỉ ra.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN