Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Tân: Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2023

Chiều ngày 10/05/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và mời đồng chí Nguyễn Thắng – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo Chuyên đề năm 2023 đến 60 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

(Đồng chí Nguyễn Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện – báo cáo viên tại Hội nghị)

HÀM TÂN: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 04/04/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Kế hoạch số 182-KH/HU, ngày 31/03/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Chiều ngày 10/05/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và mời đồng chí Nguyễn Thắng – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo Chuyên đề năm 2023 đến 60 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

 

Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã báo cáo nhưng nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề năm 2023: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quan điểm của Đảng ta về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Qua buổi quán triệt, học tập, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, đất nước tiếp nhận thời cơ mới, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên, đổi mới sáng tạo giá trị bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

Huyện đoàn Hàm TânCác tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc