Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bình Thuận tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Trung ương Đoàn tổ chức

Sáng ngày 4/3/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai mạc Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Tại điểm cầu Bình Thuận, hơn 1.600 cán bộ, đoàn viên thanh niên từ 16 điểm cầu cấp tỉnh và cơ sở đã tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc. Chương trình học tập Nghị quyết sẽ kéo dài trong 02 ngày (4-5/3/2023)


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bình Thuận tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Trung ương Đoàn tổ chức

Sáng ngày 4/3/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai mạc Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Tại điểm cầu Bình Thuận, hơn 1.600 cán bộ, đoàn viên thanh niên từ 16 điểm cầu cấp tỉnh và cơ sở đã tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc. Chương trình học tập Nghị quyết sẽ kéo dài trong 02 ngày (4-5/3/2023)


Các tin khác