Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

THÀNH ĐOÀN PHAN THIẾT: SINH HOẠT, THẢO LUẬN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ

Thực hiện Kế hoạch số 463-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2026, Thành Đoàn Phan Thiết ban hành Kế hoạch số 218-KH/ĐTN, ngày 26/10/2021 và chỉ đạo điểm Đoàn phường Hưng Long tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng.

 

 

 


Các tin khác