Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách

Ngày 04/10/2022, tại phòng họp cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được học tập nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu trong đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN