Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết về chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận chương trình của Đoàn.

Xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2022 Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Vịệt Nam huyện triển khai đến các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện về học tập quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; qua các buổi học tập có 192/192 cán bộ Đoàn đạt 100%, 3.715/3.715 đoàn viên đạt 100% và 19.164/20.123, hội viên, thanh niên đạt 95%, được học tập quán triệt.

 

Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến vào tháng 3, tháng 8 và tháng 10/2022, tính đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Các cơ sở Đoàn ngoài việc tổ chức các lớp học tập trung theo truyền thống thì việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cũng được đổi mới phù hợp với tình hình đoàn viên thanh niên tại các địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham như tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết thông qua các đợt sinh hoạt Chi đoàn, buổi sinh hoạt nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày thành lập Đoàn, Hội, các buổi sinh hoạt chuyên đề, họp mặt và các hoạt động tập trung khác của tổ chức Đoàn. Tại các buổi học tập, sinh hoạt đoàn viên thanh niên đã được tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và của tổ chức Đoàn như: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Học tập chuyên đề 2022 về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". Chuyên đề 2022 dành cho cán bộ đoàn về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Chuyên đề 2022 dành cho đoàn viên thanh niên về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước". Nghị quyết số 06 – NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Nam lần thứ IX, tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội của Huyện đoàn, Hội LHTNVN và các cơ sở Đoàn, Hội đã đăng tải, chia sẻ các thông tin về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn để đoàn viên thanh niên tiếp cận.

Với nhiều cách thức triển khai khác nhau, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động triển khai cho đoàn viên thanh niên học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, từ đó đoàn viên thanh niên trở thành tuyên truyền viên tích cực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN