Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về "Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở", Hướng dẫn số 81-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về "Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội Đoàn cấp huyện", Công văn số 4264-CV/TĐTN-XDĐ, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc "góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại Đại hội Đoàn cấp huyện".

Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai đến các cơ sở Đoàn tổ chức các hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, đưa nội dung góp ý văn kiện của tỉnh vào chương trình Đại hội của cấp mình. Ngoài ra, bằng nhiều hình thức khác nhau các đơn vị đã tổ chức 49 buổi góp ý với sự tham gia đóng góp ý kiến của hơn 3000 đoàn viên, thanh niên. Qua thảo luận đã cho thấy đoàn viên, thanh niên đã có sự đầu tư nghiên cứu sâu kỹ vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, từ đó đưa ra nhiều góp ý phù hợp với tình hình thực tế, đóng góp quan trọng và việc xây dựng thành công văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.


Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiếp tuc tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và xây dựng báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN