Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Tân: Tổ chức cho đoàn viên mới kết nạp học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, Từ đầu năm 2021 đến nay các cấp bộ đoàn trên toàn huyện đã tổ chức các lớp tuyên truyền, quán triệt các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên mới, cho đoàn viên mới kết nạp học 04 bài học chính trị cho đoàn viên. Tính đến nay đã có 807/807 đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài học trính trị dành cho đoàn viên.

Các bài lý luận chính trị được truyền đạt theo hướng ngắn gọn, súc tích, các thông tin ở mức phổ thông, căn bản, đi thẳng vào bản chất vấn đề, phù hợp và cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn và tình hình thực tiễn, xu hướng biến đổi của đoàn viên. Bốn bài học bao gồm: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.  Bốn bài học được truyền đạt là những vấn đề cốt lõi, cần thiết, phải nắm, phải hiểu của mỗi người đoàn viên.

Các bài lý luận chính trị với nhiều nội dung quan trọng, được truyền đạt tới đoàn viên mới với nhiều hình thức phong phú, bên cạnh đó các bạn Đoàn viên đã được làm bài thu hoạch và phát biểu những suy nghĩ, tâm tư của bản thân trong việc xây dựng hình mẫu người Đoàn viên trong thời kỳ mới. Chương trình đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và đánh dấu sự trưởng thành, cũng như ghi nhận những đóng góp của các đoàn viên cho tổ chức Đoàn.

Đối với từng đoàn viên, việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


Các tin khác

  

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN