Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Quân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021. 

Hội nghị học tập chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu , nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Thông qua học tập, cán bộ nâng cao giác ngộ chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 


Các tin khác

  

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN