Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 421 – KH/TĐTN – XDĐ, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về ASEAN năm 2021”. Ngày 15/10/2021, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tiếp tục phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở năm 2021.

Thạc sỹ Lê Ngọc Duy - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Phan Thiết triển khai các nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn có hơn 100 cán bộ Đoàn,đoàn viên, hội viên, thanh niên là sinh viên Trường Đại học Phan Thiết đã được đồng chí Thạc sỹ Lê Ngọc Duy – Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Phan Thiết thông tin các kiến thức liên quan về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, các kiến thức về tình hình thế giới và khu vực: Vai trò, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quá trình hội nhập Quốc tế của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2021.

 Hoạt động tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở những kiến thức về công tác đối ngoại, tình hình quốc tế và quan hệ quốc tế; những chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế trong cán bộ Đoàn - Hội tại địa phương, đơn vị.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 421 – KH/TĐTN – XDĐ, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về ASEAN năm 2021”. Ngày 15/10/2021, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tiếp tục phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở năm 2021.

Thạc sỹ Lê Ngọc Duy - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Phan Thiết triển khai các nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn có hơn 100 cán bộ Đoàn,đoàn viên, hội viên, thanh niên là sinh viên Trường Đại học Phan Thiết đã được đồng chí Thạc sỹ Lê Ngọc Duy – Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Phan Thiết thông tin các kiến thức liên quan về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, các kiến thức về tình hình thế giới và khu vực: Vai trò, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quá trình hội nhập Quốc tế của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2021.

 Hoạt động tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở những kiến thức về công tác đối ngoại, tình hình quốc tế và quan hệ quốc tế; những chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế trong cán bộ Đoàn - Hội tại địa phương, đơn vị.

 


Các tin khác