Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Bình Thuận với công tác xây dựng Đoàn; củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trong những năm qua, công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn tiếp tục được tập trung đúng mức gắn với việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn địa bàn dân cư và Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn.

Việc rà soát, bổ sung củng cố nhân sự được tiến hành chủ động ở các cấp, thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban chấp hành, các chức danh chủ chốt ở cơ sở Đoàn và chi đoàn địa bàn dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đội ngũ cán bộ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đến năm 2017”, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn tiếp tục được tập trung chỉ đạo nghiêm túc từ Tỉnh đến cơ sở đều thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định. Công tác phối hợp cấp ủy rà soát, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp để chuẩn bị một bước về nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được thực hiện tốt.

Công tác rà soát, nắm bắt thực lực đoàn viên, thực lực thanh niên gắn với tạo nguồn, bồi dưỡng thanh niên tiên tiến để kết nạp. Trong năm 2016, đã phát triển được 18.188 đoàn viên mới, đạt 103.93% chỉ tiêu đề ra. Việc “Xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới giai đoạn 2015-2020”, quy định đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước  được tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Đã xây dựng mới được 12  tổ chức Đoàn, 04 tổ chức Hội trong doanh nghiệp, đạt 106,66 % . Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn; tham mưu, đề xuất, giới thiệu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cử cán bộ Đoàn tham gia các bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua được duy trì thực hiện khá nghiêm túc, tập trung kiểm tra, hướng dẫn triển khai xây dựng “Hình mẫu Thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ mới giai đoạn 2015-2020”, thực hiện công tác đoàn vụ, đoàn tịch, thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá X. Tỉnh Đoàn đã kiểm tra chuyên đề về kinh phí hoạt động của  đơn vị Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh Nhà Thiếu nhi tỉnh; lồng ghép kiểm tra việc sử dụng kính phí Đoàn của các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong đợt kiểm tra công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm và cuối năm 2016.

Có thể nói rằng, vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên các cấp trong định hướng hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục được khẳng định. Tổ chức cơ sở Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn, công tác phát triển hội viên mới được thực hiện đảm bảo quy định về đối tượng, chất lượng; phương thức tập hợp thanh niên theo hình thức đội nhóm, theo ngành nghề, sở thích,... ở xã, phường, thị trấn, trong các trường học được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy vai trò của Hội trong đoàn kết, tập hợp, vận động rộng rãi các đối tượng thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội của địa phương. Việc định hướng hoạt động đối với các thành viên tập thể của Hội theo hướng phù hợp với đặc thù của từng tổ chức được thực hiện thường xuyên. Các câu lạc bộ, đội, nhóm tự phát được Hội LHTN Việt Nam tỉnh quan tâm nắm bắt tình hình hoạt động và kết nối hoạt động vào trong các hoạt động do Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong các khu, cụm công nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiếp tục được mở rộng.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN