Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V (khóa XII) cho cán bộ, công chức, viên chức

Sáng ngày 03/7, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã quán triệt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh các nghị quyết chuyên đề về kinh tế trên đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị sau khi học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt những điểm mới, điểm lớn về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cung như việc tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; đồng thời tùy vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


Các tin khác