Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Infographic ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

THỦ LĨNH THANH NIÊN LÀ ỨNG CỬ VIÊN

 

Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 2: Thị trấn Phan Rí Cửa, xã Chí Công, xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong.

Chương trình hành động


 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Infographic ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

THỦ LĨNH THANH NIÊN LÀ ỨNG CỬ VIÊN

 

Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 2: Thị trấn Phan Rí Cửa, xã Chí Công, xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong.

Chương trình hành động


 


Các tin khác