Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Phát động tham gia Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Nhằm khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu và tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Trung ương Đoàn đã phát động Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 (Kế hoạch số 380-KH/TWĐTN-BTG).

Ban Tổ chức với các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

            Thể lệ Giải thưởng như sau:

            1. Nội dung

            Tác phẩm tham dự Giải thưởng cần phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:

           - Phản ánh những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

            - Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới: những vấn đề đặt ra và kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, trước sự vận động và biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới.

           - Kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (từ 01/6 đến hết năm 2020), năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp".

           - Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi; các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu.

           - Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; triển khai đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

            - Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại bội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: đi sâu vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, khới nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

            - Công tác xây dựng Đoàn: trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn "3 chủ động"); cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù; triển khai cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

             - Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

             2. Loại hình và thể loại

            - Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/5/2021, có nội dung phù hợp với tiêu chí Giải thưởng đều có thể gửi tham dự.

            - Tác phẩm báo chí dự thi ở 01 trong 02 thể loại sau:

            + Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

            + Tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

            3. Đối tượng tham gia

            - Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải.

            - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.

            4. Quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng

            - Tác phẩm báo chí tham gia Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

            - Tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/5/2021.

            - Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự giải của cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí.

            5. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải và trách nhiệm của tác giả tham dự Giải thưởng

            5.1. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải

           - "Giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021" không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Giải thưởng nhằm mục đích tuyên truyền cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

            - Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan

            - Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận, đồng thời phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

            5.2. Trách nhiệm của tác giả

            - Thực hiện đúng Thế lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Giải thưởng.

            - Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

            6. Giải thưởng

            Ban tổ chức trao Giải thưởng trao cho mỗi thế loại (cho báo in và báo mạng, bảo hình, báo tiếng) bao gồm:

            + 03 Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng.

            + 06 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng.

            + 09 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng.

            + Một số Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

            Cơ cấu giải thưởng được xác định dựa trên kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

            7. Thời gian, nơi nhận

            *  Thời gian: Nhận tác phẩm từ ngày 30/4/2021 đến ngày 10/6/2021 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).

       * Nơi nhận: Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung uơng Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: giaithuongbaochitwd@gmail.com.

            - Đối với tác phẩm gửi tham gia dự giải qua đường bưu điện, gửi trực tiếp ban tổ chức giải:

            + Đối với Báo in, Báo điện tử: tác phẩm tham gia giải thưởng phải có xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng kèm theo bản gốc trang báo, tạp chí hoặc bản phô-tô trang báo (đối với bài viết đăng trên báo, tạp chí in) và bản phố-tô trong đó có địa chỉ truy cập tác phẩm trên mạng Intemet (đối với bài viết đăng trên báo điện tử), kèm theo xác nhận của cơ quan báo chí.

            + Đối với tác phẩm phát thanh: ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm, kèm theo xác nhận của cơ quan báo chí.

            + Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của cơ quan báo chí.

            Tác phẩm gửi qua đường bưu điện phải ghi rõ trên phong bì: "Bài tham gia Giải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021” và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email liên lạc.

            - Đối với tác phẩm tham gia dự giải gửi qua email chính thức của Giải thưởng (giaithuongbaochitwd@gmail.com): +Đối với tác phẩm báo in: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng và bản scan tác phẩm đã đăng.

            + Đối với tác phẩm báo điện tử, phát thanh, truyền hình: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng và file hoặc đường link bài viết.

             Tỉnh đoàn Bình Thuận thông tin đến các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các phóng viên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận biết và tham gia.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Phát động tham gia Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Nhằm khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu và tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Trung ương Đoàn đã phát động Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 (Kế hoạch số 380-KH/TWĐTN-BTG).

Ban Tổ chức với các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

            Thể lệ Giải thưởng như sau:

            1. Nội dung

            Tác phẩm tham dự Giải thưởng cần phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:

           - Phản ánh những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

            - Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới: những vấn đề đặt ra và kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, trước sự vận động và biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới.

           - Kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" (từ 01/6 đến hết năm 2020), năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp".

           - Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi; các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu.

           - Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; triển khai đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

            - Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại bội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: đi sâu vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, khới nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

            - Công tác xây dựng Đoàn: trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn "3 chủ động"); cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù; triển khai cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

             - Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

             2. Loại hình và thể loại

            - Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/5/2021, có nội dung phù hợp với tiêu chí Giải thưởng đều có thể gửi tham dự.

            - Tác phẩm báo chí dự thi ở 01 trong 02 thể loại sau:

            + Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

            + Tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

            3. Đối tượng tham gia

            - Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải.

            - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.

            4. Quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng

            - Tác phẩm báo chí tham gia Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

            - Tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/5/2021.

            - Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự giải của cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí.

            5. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải và trách nhiệm của tác giả tham dự Giải thưởng

            5.1. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải

           - "Giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021" không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Giải thưởng nhằm mục đích tuyên truyền cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

            - Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan

            - Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận, đồng thời phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

            5.2. Trách nhiệm của tác giả

            - Thực hiện đúng Thế lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Giải thưởng.

            - Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

            6. Giải thưởng

            Ban tổ chức trao Giải thưởng trao cho mỗi thế loại (cho báo in và báo mạng, bảo hình, báo tiếng) bao gồm:

            + 03 Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng.

            + 06 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng.

            + 09 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng.

            + Một số Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

            Cơ cấu giải thưởng được xác định dựa trên kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

            7. Thời gian, nơi nhận

            *  Thời gian: Nhận tác phẩm từ ngày 30/4/2021 đến ngày 10/6/2021 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).

       * Nơi nhận: Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung uơng Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: giaithuongbaochitwd@gmail.com.

            - Đối với tác phẩm gửi tham gia dự giải qua đường bưu điện, gửi trực tiếp ban tổ chức giải:

            + Đối với Báo in, Báo điện tử: tác phẩm tham gia giải thưởng phải có xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng kèm theo bản gốc trang báo, tạp chí hoặc bản phô-tô trang báo (đối với bài viết đăng trên báo, tạp chí in) và bản phố-tô trong đó có địa chỉ truy cập tác phẩm trên mạng Intemet (đối với bài viết đăng trên báo điện tử), kèm theo xác nhận của cơ quan báo chí.

            + Đối với tác phẩm phát thanh: ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm, kèm theo xác nhận của cơ quan báo chí.

            + Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của cơ quan báo chí.

            Tác phẩm gửi qua đường bưu điện phải ghi rõ trên phong bì: "Bài tham gia Giải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021” và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email liên lạc.

            - Đối với tác phẩm tham gia dự giải gửi qua email chính thức của Giải thưởng (giaithuongbaochitwd@gmail.com): +Đối với tác phẩm báo in: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng và bản scan tác phẩm đã đăng.

            + Đối với tác phẩm báo điện tử, phát thanh, truyền hình: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng và file hoặc đường link bài viết.

             Tỉnh đoàn Bình Thuận thông tin đến các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các phóng viên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận biết và tham gia.


Các tin khác