Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Chí Công, Tuy Phong

 Tóm tắt lý lịch của đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh là ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đơn vị bầu cử số 02, gồm các xã Chí Công, Hòa Minh và Thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Tóm tắt quá trình công tác

🇻🇳 6/2009 – 11/2013 là Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn.

🇻🇳 12/2013 – 9/2015: Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (từ 01/2014), Phó Trưởng Ban, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn (từ 07/2014).

🇻🇳 10/2015 – 7/2017: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc.

🇻🇳 8/2017 - 10/2017: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

🇻🇳 11/2017 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận.

🇻🇳 10/2020 đến nay: Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận.

 05 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 02, gồm các xã Chí Công, Hòa Minh và Thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong tiếp xúc cử tri tại Hội nghị (đồng chí Lâm Hồng Tuyên thứ 2 tính từ trái sang).

Các quý cử tri tại Hội nghị

Thành Bi - XDĐ


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Chí Công, Tuy Phong

 Tóm tắt lý lịch của đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh là ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đơn vị bầu cử số 02, gồm các xã Chí Công, Hòa Minh và Thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Tóm tắt quá trình công tác

🇻🇳 6/2009 – 11/2013 là Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn.

🇻🇳 12/2013 – 9/2015: Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (từ 01/2014), Phó Trưởng Ban, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn (từ 07/2014).

🇻🇳 10/2015 – 7/2017: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc.

🇻🇳 8/2017 - 10/2017: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

🇻🇳 11/2017 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận.

🇻🇳 10/2020 đến nay: Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận.

 05 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 02, gồm các xã Chí Công, Hòa Minh và Thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong tiếp xúc cử tri tại Hội nghị (đồng chí Lâm Hồng Tuyên thứ 2 tính từ trái sang).

Các quý cử tri tại Hội nghị

Thành Bi - XDĐ


Các tin khác