Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn trường Đại học Phan Thiết: Thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Đoàn năm 2020

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Phan Thiết xác định nhiệm vụ học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các Đoàn khoa, Chi Đoàn lớp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị.

 

Thông qua hội nghị và các hoạt động khác Ban Thường vụ Đoàn trường truyền đạt các nội dung của các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và một số Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”, Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022.

Đoàn trường tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Đoàn cho Đoàn viên, Thanh niên và cán bộ Đoàn trường

Cùng với đó, các Đoàn Khoa trong trường đã đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và điều kiện thực tế ở đơn vị mình; đặc biệt, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận tập trung triển khai trong cán bộ và đoàn viên; đối với thanh thiếu niên tập trung vào hình thức phổ biến, tuyên truyền nghị quyết thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi đoàn lớp đến nay 100% đoàn viên và cán bộ đoàn trường Đại học Phan Thiết đã được học tập, tiếp cận các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn bằng các hình thức khác nhau.

Các cơ sở Đoàn tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Đoàn cho đoàn viên thanh niên 

Việc quán triệt triệt các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn có ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong hệ thông Đoàn trường Đại học Phan Thiết có giải pháp để thực hiện các nội dung công tác Đoàn, Hội; nâng cao ý thức và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống của đoàn viên thanh niên.

Lê Ngọc Duy - Đoàn trường Đại học Phan Thiết - TVT


Các tin khác

  

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN