Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận triển khai các bài học lý luận chính trị và các Nghị quyết của Đoàn cấp trên năm học mới 2020-2021

Nhân dịp đầu năm học mới, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức triển khai 4 bài học lý luận chính trị và các Nghị quyết của Đoàn cấp trên cho hơn 600 đoàn viên, thanh niên trường, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

 

Tại hội nghị, các điểm cầu được nghe chuyên gia giảng về 4 chuyên đề: "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; "Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam"; "Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay"; "Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh"; Nghị quyết ĐH Hội liên Hiệp TN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên"; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019; Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về "Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022"...

bai-viet-10-02

Việc triển khai các bài lý luận chính trị là nội dung nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác năm, trong đó có việc trang bị cho đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển Kinh tế – Xã hội, xây dựng hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác Đoàn của trong Nhà trường. Việc học tập 6 bài lý luận chính trị được tổ chức thường xuyên, liên tục, triển khai tới tất cả đoàn viên, thanh niên, lồng ghép chặt chẽ với chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn.

Cũng ngay trong những ngày đầu trở lại trường, Đoàn trường đã triển khai đến 100% đoàn viên, thanh niên cài đặt phần mềm Bluezone và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 bai-viet-10-03

bai-viet-10-04

bai-viet-10-05

Tiến Anh - Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - TVT


Các tin khác

  

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN