Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn viên Công an tỉnh tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet.

Mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập sâu rộng, các thế lực thù địch, phần tử phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng, không ngừng gia tăng các hoạt động để chống phá Đảng, Nhà nước ta; nhất là triệt để sử dụng Internet, mạng xã hội hòng thúc đẩy nhanh chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Việc đăng tải, tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet đã gây ra những hệ lụy vô cùng to lớn, làm giảm sút lòng tin của quần chúng nhân dân vào chế độ, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

 

Cuộc cách mạng 4.0, con người càng lệ thuộc vào thông tin, các phương tiện tiếp cận thông tin ngày càng hiện đại, tinh vi nên rất khó quản lý. Mặt khác, do đặc thù của Internet là tốc độ truyền thông tin rất nhanh, diện tham chiếu rộng, khả năng “gây nhiễu” khá lớn, làm “xóa nhòa” về mọi khoảng cách địa lý. Chính vì vậy, những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng, lan truyền rộng rãi đến nhiều đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng thanh, thiếu niên – đối tượng thường xuyên tiếp xúc, sử dụng Internet và mạng xã hội hằng ngày.

Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đoàn viên Công an tỉnh luôn xác định lập trường, tư tưởng vững vàng; xác định nhiệm vụ trọng yếu trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân. Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong việc giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; nhiều buổi học tập chuyên đề, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên cũng đã chủ động, thường xuyên đăng tải các tin, bài có nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, chia sẻ những hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng Công an nhân dân… Qua đó đã góp phần giúp nhân dân hiểu, nắm rõ hơn về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tham mưu những biện pháp xử lý kịp thời.

Có thể khẳng định rằng, những đóng góp của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua đã góp phần bảo vệ vững chắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp; các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh đang đặt ra những thách thức lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; đòi hỏi lực lượng Công an nói chung và tuổi trẻ Công an phải thực sự nỗ lực, với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới. Đặc biệt, trước mắt phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân, tạo môi trường thuận lợi nhất để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet thì mỗi đoàn viên thanh niên Công an tỉnh cần thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, cần tích cực phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, không ngừng bổ sung tri thức, kiến thức để nhận diện và đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên Internet.

Thứ hai, luôn đề cao cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các quan điểm sai trái, thù địch trên internet để xác định nội dung, phương thức, hình thức đấu tranh phản bác phù hợp nhằm tạo ra một thế trận vững chắc trong tổ chức đấu tranh trên không gian mạng hiện nay.

Thứ ba, tăng cường tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài lực lượng CAND để trao đổi, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, định hướng công tác tuyên truyền, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng khoa học - công nghệ để tán phát, xuất bản, tuyên truyền, bịa đặt chống phá Đảng và Nhà nước ta trên Internet./.

Hải Dương - Đoàn Công an tỉnh Bình Thuận - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN