Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Đại biểu tỉnh Bình Thuận: đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực tại Đại hội XII của Đảng.

Trong  5 ngày làm việc của Đại hội, từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2016, ngoài phiên khai mạc và các phiên thảo luận tại Hội trường, Đại hội đã dành nhiều thời gian cho các Đoàn đại biểu thảo luận tại Đoàn để góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII và thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương(kể cả chính thức và dự khuyết); tiêu chuẩn Ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; viết phiếu ứng cử, đề cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII chính thức, dự khuyết; thảo luận về danh sách nhân sự do Ban chấp hành trung ương khóa XI giới thiệu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư tỉnh ủy chủ trì thảo luận đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận

Với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Đại hội trước sự kiện trọng Đại của đất nước, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu các văn kiện, tài liệu của Đại hội, thảo luận tại Đoàn một cách nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu góp ý các dự thảo văn kiện của Đại hội. Các thành viên của Đoàn nhất trí khẳng định các dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị là rất công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng cao, nội dung, bố cục văn kiện khoa học, lô-gíc và chặt chẽ, rất sát, thẳng thắn nhìn thẳng sự thật, không né tránh, nghiên cứu văn kiện nhận thấy rất có niềm tin.

 Trên cơ sở thống nhất cao, đối chiếu thực tiễn tình hình của tỉnh, các thành viên của Đoàn tham gia đi sâu phân tích các vấn đề lớn được văn kiện dự thảo, từ đó đề xuất với Trung ương làm rõ thêm một số vấn đề, bổ sung thêm một số giải pháp vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nhiều ý kiến của đại biểu phát biểu tại thảo uận Đoàn, được Ban tổ chức Đại hội tổng hợp.

Trong thảo luận tại Đoàn về nhân sự, bên cạnh ý kiến nhất trí cao với công tác chuẩn bị nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa XI thể hiện qua báo cáo công tác nhân sự được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận đã phát huy dân chủ, trao đổi ý kiến thẳng thắn, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích rõ hơn về cơ cấu, số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII ở các tỉnh, thành phố lớn, các bộ, ngành trọng điểm, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; có ý kiến đại biểu của Đoàn đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích rõ hơn về những trường hợp “đặc biệt” của nhân sự mà về cơ bản đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ 2015-2020 như báo cáo công tác nhân sự thể hiện nhưng không thuộc các trường hợp đặc biệt đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XI xem xét, thống nhất giới thiệu. Thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, trọng trách của mình, từng đại biểu viết phiếu đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, khóa XII; đồng thời, nghiên cứu kỹ danh sách, hồ sơ của từng đại biểu do Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu.

Chiều ngày 25/01/2016, Đoàn đại biểu sẽ tham dự phiên làm việc tại hội trường để nghe báo cáo kết quả đại biểu rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử, rút đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII và biểu quyết cho rút tên, chốt danh sách nhân sự bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đoàn Đại biểu tỉnh Bình Thuận: đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực tại Đại hội XII của Đảng.

Trong  5 ngày làm việc của Đại hội, từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2016, ngoài phiên khai mạc và các phiên thảo luận tại Hội trường, Đại hội đã dành nhiều thời gian cho các Đoàn đại biểu thảo luận tại Đoàn để góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII và thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương(kể cả chính thức và dự khuyết); tiêu chuẩn Ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; viết phiếu ứng cử, đề cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII chính thức, dự khuyết; thảo luận về danh sách nhân sự do Ban chấp hành trung ương khóa XI giới thiệu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư tỉnh ủy chủ trì thảo luận đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận

Với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Đại hội trước sự kiện trọng Đại của đất nước, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu các văn kiện, tài liệu của Đại hội, thảo luận tại Đoàn một cách nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu góp ý các dự thảo văn kiện của Đại hội. Các thành viên của Đoàn nhất trí khẳng định các dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị là rất công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng cao, nội dung, bố cục văn kiện khoa học, lô-gíc và chặt chẽ, rất sát, thẳng thắn nhìn thẳng sự thật, không né tránh, nghiên cứu văn kiện nhận thấy rất có niềm tin.

 Trên cơ sở thống nhất cao, đối chiếu thực tiễn tình hình của tỉnh, các thành viên của Đoàn tham gia đi sâu phân tích các vấn đề lớn được văn kiện dự thảo, từ đó đề xuất với Trung ương làm rõ thêm một số vấn đề, bổ sung thêm một số giải pháp vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nhiều ý kiến của đại biểu phát biểu tại thảo uận Đoàn, được Ban tổ chức Đại hội tổng hợp.

Trong thảo luận tại Đoàn về nhân sự, bên cạnh ý kiến nhất trí cao với công tác chuẩn bị nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa XI thể hiện qua báo cáo công tác nhân sự được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận đã phát huy dân chủ, trao đổi ý kiến thẳng thắn, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích rõ hơn về cơ cấu, số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII ở các tỉnh, thành phố lớn, các bộ, ngành trọng điểm, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; có ý kiến đại biểu của Đoàn đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích rõ hơn về những trường hợp “đặc biệt” của nhân sự mà về cơ bản đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ 2015-2020 như báo cáo công tác nhân sự thể hiện nhưng không thuộc các trường hợp đặc biệt đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XI xem xét, thống nhất giới thiệu. Thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, trọng trách của mình, từng đại biểu viết phiếu đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, khóa XII; đồng thời, nghiên cứu kỹ danh sách, hồ sơ của từng đại biểu do Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu.

Chiều ngày 25/01/2016, Đoàn đại biểu sẽ tham dự phiên làm việc tại hội trường để nghe báo cáo kết quả đại biểu rút tên khỏi danh sách ứng cử, đề cử, rút đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII và biểu quyết cho rút tên, chốt danh sách nhân sự bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

 


Các tin khác