Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Thực hiện Đề án 343: Xây dựng người nữ thanh niên “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nữ thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Đề án 343 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015” của Chính phủ đã được các cấp bộ Đoàn triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.     

 

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước phù hợp đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh niên

Để tăng cường và hỗ trợ tốt cho công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động như tuyên dương những gương điển hình tiên tiến nữ thanh niên vượt khó vươn lên trong cuộc sống, vượt qua số phận của đời thường để sống đẹp và sống có ích; nhân rộng những câu lạc bộ, mô hình tập hợp nữ thanh niên hiệu quả…. Đặc biệt, để nâng cao và cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên, nhất là nữ thanh niên công nhân, Tỉnh Đoàn tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới”; phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nữ thanh niên công nhân. Tính đến nay, trong hệ thống tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở có 142 cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và 235 đội tuyên truyền thanh niên. Đội ngũ này đã phối hợp và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương, ngành, Hội phát động góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Trong 04 năm (2012-2015), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát hành 12.000 cuốn Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận (tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội do Tỉnh Đoàn phát hành hàng tháng đến 100% các cơ sở đoàn cấp thôn, khu phố) đăng tải những thông tin, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, trên Website Tỉnh Đoàn đã đăng tải toàn bộ những nội dung liên quan đến Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2015”; Chuyên mục Nhịp cầu Tuổi trẻ đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến nữ thanh niên vượt khó vươn lên trong cuộc sống, vượt qua số phận của đời thường để sống đẹp và sống có ích, biết vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát huy những kết quả đạt được, Tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn về 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ hiện đại “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú hơn, góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ  Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ Việt Nam ở mọi lĩnh vực trong xã hội phát triển.

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN