Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh Đoàn: Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Sáng ngày 03/8/2015, tại hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì Hội nghị.

quang cảnh Hội nghi

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, phản biện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII xung quanh các nội dung về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, theo hướng phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cốt cán chính trị ở cơ sở và kiến nghị, đề xuất một số chế độ, chính sách cho đội ngũ làm công tác này ở từng địa phương, đơn vị; Phản biện về công tác đào tạo, giới thiệu việc làm cho đội ngũ lao động, đặc biệt là nguồn lực lao động trong độ tuổi thanh niên.

Đối với từng nội dung phản biện Văn kiện, các đại biểu đã đề ra nhiều ý kiến, lặp luận chặt chẽ, đi sâu phân tích từng vấn đề làm phong phú thêm nội dung về đánh giá và phát huy vai trò của đội ngũ cốt cán chính trị, cũng như cần phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng lực lượng cốt cán chính trị, công tác tham mưu chế độ, chính sách phù hợp đối với cốt cán. Đối với vấn đề đào tào, giới thiệu việc làm, các đại biểu đã đưa ra ý kiến, làm rõ một số thực trạng về việc đào tạo phát triển nguồn lực lao động có chất lượng cao, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời cũng kiến nghị đề xuất việc đào tạo nghề cho lao động hiện nay phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng để lao động sau khi ra đào tạo có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm và có thu nhập ổn định; hướng vào mục tiêu phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác lợi thế tiềm năng của tỉnh nhà…, qua đó đánh giá, bổ sung thêm một số vấn đề trong Dự thảo Văn kiện.

Kết quả, đã có trên 30 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trên 10 ý kiến tham gia phản biện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dịp này, Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 01 đồng chí tham gia BTV Tỉnh Đoàn và 02 tham gia BCH Tỉnh Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2012 – 2017.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc