TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẠI BIỂU THIẾU NHI TỈNH BÌNH THUẬN VINH DỰ LÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH TẠI PHIÊN HỌP GIẢ ĐỊNH QUỐC HỘI TRẺ EM LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2023

Sáng ngày 10/9/2023, tại Hội trường Diên Hồng, toà Nhà Quốc Hội, Phiên họp toàn thể giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, năm 2023 đã diễn ra.

Tham gia Phiên họp toàn thể giả định Quốc Hội trẻ em lần thứ nhất, năm 2023, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận đã chọn cử 03 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đoàn đại biểu gồm có: em Kiều Quang Huy, em Kim Nguyễn Sa Ja và em Bờ Rông Thị Mỹ Vân. Trong đó, em Kiều Quang Huy vinh dự được chọn là thành viên Đoàn Chủ tịch tại Phiên họp toàn thể Quốc Hội trẻ em lần thứ nhất, năm 2023.

Tại Phiên họp đại biểu trẻ em được đóng vai Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc Hội,.. để thảo luận về hai chủ đề chính: "Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng"; "Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em". Đây là những vấn đề đang được trẻ em và toàn xã hội đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình đã tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Thông qua hoạt động giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Chương trình cũng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ