TIN HOẠT ĐỘNG

Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập chuyên đề năm 2022

Sáng 24/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” cho cán bộ Đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được đồng chí Trần Thị Thanh Thảo – Phó Trưởng phòng Lý luận - Chính trị khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của chuyên đề như: các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay trong đoàn viên thanh niên; Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2022; …

 

Thông qua hội nghị, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã nhận thức sâu sắc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, không thể thếu đối với cán bộ Đoàn, và đoàn viên thanh niên. Qua đó cần thể hiện rõ trách nhiệm vai trò của bản thân người cán bộ Đoàn chuyên trách trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, liên hệ thực tiễn các nội dung trong chuyên đề để từ đó có những giải pháp, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

 


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ