TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả từ mô hình “03 có, 02 không”

Xác định cán bộ Đoàn là chìa khóa để thu hút đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn, hội, là người dẫn dắt phong trào ở cơ sở. Do đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn thôn, khu phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai mô hình “03 có, 02 không” đến 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh. Từ đó, mỗi đơn vị lựa chọn từ 2 đến 3 chi đoàn để chỉ đạo điểm, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Mô hình đã được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

* “03 có”:

- Có kế hoạch thực hiện công việc được giao: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn ngay từ đầu năm có kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các công việc, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm.

- Có tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công việc: các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đặc biệt đối tượng cán bộ Đoàn chuyên trách, các đồng chí cán bộ đoàn khu dân cư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong thực hiện các phong trào hoạt động. Thường trực Đoàn xã, phường, thị trấn và Bí thư các chi đoàn thôn, khu phố cần thể hiện trách nhiệm thông qua việc gần gũi với đoàn viên thanh niên, nắm rõ tình hình đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và tại địa bàn. Đảm bảo theo hướng: Ban Thường vụ huyện, thị, thành đoàn nắm chắc các Bí thư chi đoàn thôn, khu phố; Cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn quản lý và hiểu từng chi đoàn; Cán bộ chi đoàn thôn, khu phố nắm chắc tình hình thanh niên trên địa bàn tạo nên sự thống nhất trong hệ thống đoàn.

- Có Kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện hàng năm: các cấp bộ Đoàn triển khai đăng ký tự tu dưỡng, rèn luyện và đánh giá kết quả thực hiện hằng năm về đoàn cấp trên trực tiếp.

* “02 không”:

- Không bị xử lý kỷ luật từ hình thức kiển trách trở lên.

- Không có các biểu hiện suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Sau khi triển khai kế hoạch các đồng chí cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó, bám sát chỉ đạo của Cấp ủy, đoàn cấp trên để xây dựng kế hoạch; hàng tháng có đánh giá, kết quả thực hiện được thông qua các cuộc họp cơ quan, họp Ban Chấp hành; qua quá trình triển khai hầu hết các đồng chí đều triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Do đó, chất lượng các hoạt động phong trào của các địa phương năm 2022, cơ bản có nhiều chuyển biến.

Đặc biệt trong năm 2022, các đồng chí Bí thư Chi đoàn khu dân cư đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình trong tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn do những ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 còn sót lại. Các Chi đoàn đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, gắn liền với sự phát triển đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng đời sống nhân dân tại các địa phương ngày càng được nâng cao, tỉ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên phát triển hơn so với năm trước, thanh niên có nhận thức đúng đắn về tổ chức Đoàn, Đảng từ đó có những phấn đấu, lý tưởng cụ thể tham gia và các tổ chức Đoàn, Đảng. Các mô hình đội thanh niên xung kích, mô hình cùng nhau phát triển kinh tế, mô hình chi đoàn vững mạnh, địa bàn dân cư xanh, sạch, đẹp không có tệ nạn xã hội,…được chú trọng mở rộng và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua đánh giá cuối năm 695/695 chi đoàn thôn, khu phố của 10 huyện, thị, thành đoàn đều được đánh già từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ chi đoàn thôn thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao hơn so với năm 2021.

Trong năm 2022, các đồng chí Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong việc chủ động tham mưu cấp ủy, tham mưu Đoàn cơ sở thực hiện nhiều chương trình kế hoạch mang lại hiệu quả thiết thực. Tinh thần trách nhiệm được thể hiện rõ ràng thông qua việc hoàn thành các chương trình công việc được giao, trong năm đã kết nạp 18.041 đoàn viên, có 5.128 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm, có 667/695 Bí thư chi đoàn thôn, khu phố trong tỉnh được cấp Thẻ bảo hiểm y tế; 532 chi đoàn được trang bị sổ tay Bí thư chi đoàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn tạo điều kiện cho Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố được vay vốn sản xuất, kinh doanh, được giới thiệu tham gia các chương trình tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, các hội thảo giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả, các đợt tham quan học tập kinh nghiệm.

Công tác rà soát, nắm bắt thực lực đoàn viên, thanh niên ở cơ sở được quan tâm thực hiện, nhiều đơn vị nắm được thực lực đoàn viên, thực lực thanh niên, thực hiện đảm bảo các quy định về tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt, xóa tên, công nhận trưởng thành, theo dõi đoàn viên đi làm ăn xa, cập nhật danh sách đoàn viên, thanh niên theo định kỳ lên hệ thống phần mềm Yum của Trung ương Đoàn được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai. Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc của đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên, tinh thần chủ động trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo trong công tác Đoàn đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Điều này được thể hiện rõ qua các kết quả thực tế và các cuộc kiểm tra giám sát về hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Việc tu dưỡng rèn luyện hằng năm được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai như học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ Đoàn, đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên, từng đồng chí cán bộ Đoàn đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực tham gia vào cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiều chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận do Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức; đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới…qua đó đã có hơn 17.904 đoàn viên, thanh niên khu vực dân cư tham gia.

Các huyện, thị, thành đoàn duy trì được thường xuyên công tác giao ban Bí thư chi đoàn thôn, khu phố với nhiều hình thức khác nhau. Qua thời gian thực hiện mô hình “03 không 02 có”, hiện nay hầu hết các chi đoàn trên địa bàn các huyện, thị, thành đoàn hoạt động khá đều, không để tình trạng trắng chi đoàn, tỷ lệ tập hợp thanh niên đã tăng mạnh so với những năm trước.

Qua kết quả đạt được đã cho thấy từng cán bộ Đoàn đã nhận thức sâu sắc việc tu dưỡng, rèn luyện cần được thực hiện và duy trì tốt. Nhiều cơ sở Đoàn cũng có nhiều giải pháp sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn từ đó tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn và tạo điều kiện thu hút đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư vào tổ chức Đoàn.


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ