TIN HOẠT ĐỘNG

Thanh niên Bình Thuận hình mẫu mới, thay đổi mới

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTC, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “triển khai cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 – 2022” và Công văn số 4424-CV/TĐTN-XDĐ ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “triển khai 4 tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2022” trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng những hành động phù hợp với từng đối tượng tại các địa phương, đơn vị từ đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng tham gia thực hiện, tạo thành thói quen hằng ngày, góp phần xây dựng nên lớp thanh niên Bình Thuận “Nghĩa tình – năng động – sáng tạo”.

 

    Với việc tập trung thực hiện 4 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Lối sống văn hóa, Tiên phong hành động, Kỹ năng phù hợp gắn với việc thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận năm 2022 “Thanh niên Bình Thuận khởi nghiệp, lập nghiệp”, thanh niên Bình Thuận đang từng ngày xây dựng nên lớp thanh niên Bình Thuận với sự thay đổi từng ngày thể hiện qua từng chương trình, hành động phong trào cụ thể.

Sự Bản lĩnh vững vàng được thể hiện rõ qua việc mỗi đoàn viên thanh niên tự trang bị cho mình những kiến thức, nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khả năng tự sàn lọc, đấu tranh với những tin xấu, tin độc hại, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, áp dụng có hiệu quả các đường lối nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống, vun đắp tình yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc của đoàn viên thanh niên.

Thanh niên Bình Thuận xây dựng lối sống văn hóa qua việc vun đắp lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần hiếu học, yêu lao động, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Tích cực tham gia vào các chương trình, trò chơi trực tuyến về kiến thức pháp luật, hoạt động tư vấn hỗ trợ kiến thức pháp luật, các buổi học tập chuyên đề, các chương trình hoạt động của các cấp bộ Đoàn.

Việc Tiên phong hành động được thể hiện rõ ràng qua các chương trình, hoạt động thực tiễn, chủ động đăng ký đảm nhận những công trình phần việc thanh niên gắn với việc giải quyết yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, việc mới việc khó tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt qua các chương trình lớn trong năm như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, các hoạt động chào mừng 30 năm tái lập tỉnh, hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027,… đã thể hiện rõ tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, không ngại khó khăn gian khổ, đảm nhận những việc khó, những việc làm ý nghĩa hiệu quả thiết thực góp phần khắc sâu hình ảnh người áo xanh tình nguyện vào tâm trí của nhân dân.

Bên cạnh những tiêu chí đã nêu, tiêu chí Kỹ năng phù hợp luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện trong thanh niên, bởi kỹ năng là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện và triển khai các chương trình, hoạt động của Đoàn. Yếu tố kỹ năng được các cấp bộ Đoàn khéo léo lồng ghép vào việc tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi Tổng phụ trách đội giỏi, các hội trại, các cuộc thi sáng tạo, học thuật ngoại ngữ tại địa phương đơn vị,…

Kết quả trong năm 2022 đã có kết quả đã có 46.948/46.948/46.948 đoàn viên đạt yêu cầu/ tổng số đoàn viên đăng ký/ tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh và có 123.796/154.744 thanh niên đạt yêu cầu/ thanh niên đăng ký.

Việc triển khai và thực hiện thành công 4 tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới đã xây dựng nên lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, nâng cao vai trò chất lượng của đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng nên hình ảnh tuổi trẻ Bình Thuận ngày càng tự tin năng động.

Thanh Xuân


Các tin khác

Tin hoạt động cấp tỉnh

TIN CƠ SỞ