TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

ĐOÀN THANH NIÊN QUÂN SỰ TỈNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2022, thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TCKT, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022”.

Đoàn Thanh niên Quân sự triển khai thực hiện xây dựng mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” thông qua 3 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan.

Qua quá trình thực hiện chỉ đạo của Cấp ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh đã ra Quyết định công nhận đối với các tập thể: Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ