TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 22/10/2022, trong khuôn khổ chương trình “Tập huấn cán bộ Đoàn và Hội trại năm 2022”, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được tiếp cận với những nội dung cơ bản của Luật thanh niên năm 2020, những điểm mới so với Luật Thanh niên năm 2005; theo đó, ngày 16/6/2020 tại kỳ hop thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật thanh niên năm 2020 với 7 chương, 41 Điều, sửa đổi bổ sung toàn diện Luật Thanh niên năm 2005; Luật Thanh niên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, so với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên 2020, có 8 điểm mới; cụ thể: thứ nhất, không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà quy định trách nhiệm của thanh niên; thứ hai, quy định cụ thể về nguồn lực thực hiện chính sách Nhà nước đối với thanh niên; thứ ba, bổ sung quy định về Tháng thanh niên mà trước đây Luật cũ chưa quy định; thứ tư, bổ sung quy định về đối thoại đối với thanh niên; thứ năm, quy định các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; thứ sáu, quy định về tổ chức của thanh niên; thứ bảy, quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; thứ tám, quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên.

Đối với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, được Thủ tướng Chí phủ phê duyệt theo Quyết định 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021, Chiến lược có 6 mục tiêu cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc với 07 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện Chiến phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Qua buổi tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có thêm nhiều thông tin, kỹ năng, kiến thức về Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; cũng như đưa ra các giải pháp, đề xuất phù hợp nhằm phát triển công tác thanh niên trong thời gian tới.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ