TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thuộc Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa – chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại Hội nghị cán bộ đoàn và báo cáo viên trẻ được Báo cáo viên quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Phân tích và lãm rõ nội hàm của các khái niệm “ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; liên hệ thực tiễn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong BĐBP Tỉnh; chỉ ra những giải pháp thiết thực, mô hình và cách làm hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi đoàn và đoàn cơ sở trong BĐBP Tỉnh.

Xác định Hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa – chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 và những năm tiếp theo. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước trong mỗi cán bộ, đoàn viên BĐBP Tỉnh, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ