TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Phát động cuộc thi “Nhận diện sự thật” – 2021 trong tuổi trẻ Công an toàn tỉnh.

Tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; ngày 6/10 vừa qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động cuộc thi “Nhận diện sự thật” trong tuổi trẻ Công an toàn tỉnh.

Phát động cuộc thi “Nhận diện sự thật” – 2021 trong tuổi trẻ Công an toàn tỉnh.

Cuộc thi được triển khai đến hết ngày 15/11/2021. Sản phẩm tham gia cuộc thi là các video, clip có nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được lựa chọn từ những chủ đề như: Nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về lịch sử dân tộc, đóng góp của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; Nhận diện, đấu tranh chống tư tưởng “nhạt Đảng, khô Đoàn”, xa rời chính trị trong đoàn viên, thanh niên; Nhận diện, đấu tranh chống tin giả trên không gian mạng; Nhận diện, làm rõ vấn đề “Mặt trái của truyền thông xã hội”; Nhận diện, làm rõ về hoạt động lợi dụng trong công tác xã hội từ thiện; Nhận diện, đấu tranh với các thông tin xuyên tạc về phòng, chống dịch Covid - 19.

Các sản phẩm dự thi sẽ được đăng tải mạng xã hội qua fanpage Tuổi trẻ Công an Bình Thuận để bình chọn cộng khai đồng thời với kết quả chấm điểm của Ban tổ chức cuộc thi.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, cuộc thi là hình thức mới, ứng dụng công nghệ số và công tác truyền thông trên mạng xã hội; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên Công an toàn tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, các vấn đề nóng được xã hội quan tâm…; qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an Bình Thuận bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

 

Khánh An


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ